Vanlige spørsmål om NSDstat

Generelt

Programmet spør etter navn og kode?

Registrerte brukere har fått tilsendt et brev med informasjon om brukernavn og brukerkode sammen med programmet. Dersom du vet at du/dere har lisens på bruk av programmet og du ikke finner brukerkoden, ta kontakt med NSD nsdstat@nsd.uib.no for å få oppgitt riktig brukernavn og brukerkode.

Kan programmet installeres i nettverk?

Ja, programmet kan installeres i nettverk, men datasettene må lagres lokalt på hver arbeidsstasjon, eller på områder på serveren som er separat for den enkelte bruker. Det er viktig at ikke flere arbeidsstasjoner jobber mot det samme datasettet samtidig.

Dersom programmet er installert i nettverk, er det mulig å unngå å måtte skrive inn brukernavn og brukerkode på hver arbeidsstasjon?

Ved å kjøre et program som heter Netsetup blir det tilstrekkelig å skrive inn brukernavn og brukerkode en gang, og da bare på nettverksserveren. For informasjon om Netsetup og nedlastning av programmet, gå til følgende nettside.

Filbehandling: Hvorfor kan jeg ikke ha det samme datasettet åpent både i Databygger og Datautforsker samtidig?

Det er for å sikre at de endringer som gjøres på det åpne datasettet blir ivaretatt og lagret. Både i Databygger og i Datautforsker kan du gjøre endringer i datasettet. I Databygger ved bl.a. å legge inn en eller flere nye enheter, og i Datautforsker ved å konstruere nye variabler.

Databygger

Datainnfylling: Hvordan kan jeg slette flere enheter samtidig?

Funksjonen for å slette flere enheter får du fram ved å velge "Slett enheter" under "Rediger" i hovedmenyen.

Datainnfylling: Hva slags informasjon kan legges inn i Databygger?

Databygger kan ta i mot å behandle alle typer informasjon som meningsfylt kan legges inn som en rektangulær datamatrise. Materialet legges inn i numerisk form, dvs. at datamatrisen bare kan bestå av tall. Ikke-metriske data må erstattes av tallkoder før de blir lagt til rette i Databygger. Skriftlige beskrivelser av kodene, kategorinavn, legges inn som dokumentasjon sammen med tallmatrisen. Datamateriale som allerede er registrert i matriseform kan importeres direkte ved hjelp av Import under Fil i hovedmenyen.

Dokumentasjon: Når skal jeg legge inn en kode for manglende data og når skal jeg la det være?

I de tilfeller der en opplysning ikke er registrert eller ikke kan beregnes, betegnes det i programmet som en systemmissing. I tillegg er det mulig for brukeren å definere at en eller flere verdier/koder for en variabel skal betraktes som manglende data på linje med systemmissing. Dette er altså tallverdier som blir registrert, men som kan defineres til å være missing av bruker. Definisjonen av disse kan på et hvilket som helst tidspunkt endres i Databygger. Både systemmissing og egendefinert missing holdes utenfor i beregning av tabeller og nye variabler. Ett unntak er frekvenstabell, der alle missingverdier vises, og prosentuering beregnes både med og uten missingverdier inkludert. Ved innlegging av data fra spørreskjema kan det av og til være litt usikkerhet hvorvidt det skal brukes systemmissing eller egendefinerte missing. Som hovedregel gjelder det at systemmissing brukes når spørsmål ikke er besvart, mens egendefinert missing brukes der opplysning finnes, men man ønsker ikke at denne koden skal regnes som gyldig i analysene. Et eksempel på sistnevnte kan være et spørsmål som har Vet ikke som svaralternativ. Det vil være naturlig å legge inn dette som en egen kode, men definere den som missing. Det kan også forekomme at spørsmål ikke er besvart fordi det er irrelevant for en undergruppe av intervuobjektene. I et slikt tilfelle kan det være aktuelt å bruke egendefinert missingkode, i stedet for systemmissing.

Import/eksport

Hvordan kan jeg overføre en tabell i Access til NSDstat?

Hvis du har data i Access som er organisert som en datamatrise i en tabell, kan disse overføres til NSDstat ved følgende operasjon:

I Access:

I Databygger:

Hvordan kan jeg overføre datamatrisen fra Databygger til Access?

Hvis du ønsker å eksportere datamatrisen som tall kan dette utføres ved å velge Eksport under Fil i hovedmenyen, men disse dataene vil kun gi mening i en database hvis du bare opererer med metriske variabler. For å kopiere datamatrisen med katagorinavn må du gå via Excel. Dette er forklart her. Etter at du har lagret dataene i Excel, kan du starte Access og åpne den databasen hvor du vil sette inn dataene (evt. opprette en ny database). Velg Hent eksterne data under Fil i hovedmenyen. Importer den aktuelle Excel-filen. Du får opp et nytt vindu som vil guide deg gjennom prosessen. Kontroller at variablene er importert på riktig måte.

Hvordan kan jeg overføre data fra Excel til NSDstat?

Hvis du har data i Excel som er organisert som en datamatrise (enheter nedover og variabler bortover), kan disse overføres til NSDstat ved følgende operasjon:

I Excel:

I Databygger:

Hvordan kan jeg overføre datamatrisen fra Databygger til Excel?

Denne operasjonen kan enkelt utføres ved å bruke klipp og lim funksjonene i de to programmene. Det er også mulig å bruke Eksport under Fil i hovedmenyen, men da får du kun med tallkodene i datamatrisen og dette vil gi liten mening i et regneark eller i en database.

I Databygger:

I Excel:

Hvordan kan tabeller og grafikk overføres til tekstbehandler?

Dersom du ønsker å overføre tabeller eller grafikk fra Datautforsker til tekstbehandler kan det gjøres på flere måter:

  1. Bruk av Kopier og Lim inn. Det enkleste er å klikke på tabellen eller grafikkbildet med høyre mustast og velge Kopier (Ctrl C). Deretter limer du tabellen eller grafikkbildet inn i tekstbehandleren ved Lim inn (Ctrl V). Husk å markere tabellen før du velger Kopier. For at tabellen skal bli ryddigere i tekstbehandleren, velg skrifttype Courier New. Noen ganger er det også en fordel å gå ned i skriftstørrelse, til f.eks. 10.
  2. Ved å overføre til fil. Tabellen kan også overføres til tekstbehandler ved å gå via en tekstfil (*.txt). Klikk på tabellen med høyre mustast og velg enten Skriv til fil med tabulator eller Skriv til fil med mellomrom. Hva du velger avhenger av hva du skal gjøre videre med tabellen i tekstbehandleren. Datautforsker anbefaler samme katalog og samme fornavn på tekstfilen som på det datasettet tabellen hentes fra. Deretter åpner du tekstfilen i tekstbehandleren, klipper ut eller kopierer tabellen og limer den inn i et nytt dokument. Fordelen med å skrive til fil framfor å velge Kopier, er at du kan overføre flere tabeller fra programmet samtidig. Hver ny tabell som du velger å skrive til fil, legger seg bare under den første. Det vil derfor lønne seg å slette tekstfilen med jevne mellomrom, slik at de ikke vokser seg alt for store.