Arbeidskraftundersøkelsen som panelfiler

Panelfilene er nyttige for enkelt å gi et godt grunnlag for å se på trekk og endringer i den norske arbeidsstyrken over tid. Arbeidskraftundersøkelsene skal gi grunnlag og statistisk materiale for yrkesprognoser og arbeidsmarkedsforskning Panelfilene har den fordelen at de inneholder både tidsserie- og tverrsnittdata.

På grunn av endringer i rotasjonsplanen med virkning fra 1. kvartal 1996, finnes det to ulike typer panelfiler. I AKU ble en respondent i utgangspunktet intervjuet i to påfølgende kvartaler, så var det et opphold på to kvartaler, og så ble respondenten på nytt intervjuet i to påfølgende kvartaler. Dette har gitt grunnlag for å koble sammen panelfiler som strekker seg over seks kvartaler, og som består av fire intervjuer fra en ordinær intervjurunde i AKU.

Fra 1996 ble rotasjonsplanen endret, og hver familie begynte å delta 8 påfølgende kvartaler. Dette har gitt grunnlag for panelfiler som strekker seg over 8 kvartaler. Første pulje med 8 mulige fullførte intervju er 4. kvartal 1997.

Mellom 1. kvartal 2006 og 3. kvartal 2007 ble det ikke laget panelfiler på grunn av endringer i Aku i 1. kvartal 2006.

Nye versjoner av enkelte filer for å oppnå sammenlignbarhet

På grunn av en endring i estimeringsmetoden i 1987, i tillegg til en mindre justering av definisjonen av sysselsatte, er det blitt utarbeidet nye versjoner av noen AKU-filer. Det foreligger et dobbelt sett med filer for perioden 1980 – 1987, henholdsvis med ”gammel” og ”ny” estimeringsmetode (vekting). Dette ble gjort for å oppnå sammenlignbarhet i tid. ”Gammel” betyr at data er sammenlignbare med opprinnelig publiserte tall for perioden 1972 – 1987, og ”ny” betyr at dataene er sammenlignbare med tall publisert etter 1987.