This page in English

Den norske panelstudien om livsløp, aldring og generasjon (NorLAG)

Den norske panelstudien om livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) er den første større undersøkelsen av personer i midtlivet og eldre år i Norge. Studien, som er tverrfaglig og longitudinell, er utviklet ut i fra et livsløpsperspektiv og har tre hovedmål: (1) å undersøke forutsetningene for vital aldring og livskvalitet i eldre år, (2) å studere disse forutsetningene i ulike lokalmiljø og under ulike tjenestemodeller, og (3) å bidra med kunnskaper til en bærekraftig velferdspolitikk i et aldrende samfunn. Studiens paneldesign gir mulighet for å undersøke aldring og rolleoverganger som prosesser over tid.

Sentrale tema i NorLAG

To runder med datainnsamling har så langt blitt gjennomført: den første (NorLAG-1) i 2002–2003 og andre runde (NorLAG-2) i 2007–2008. I alt 72 prosent av de som besvarte første runde var med i andre runde og utgjør studiens panelutvalg (N = 3 765), disse respondentene var i alderen 40–79 år ved første intervjutidspunkt. Samlet sett har datafilen informasjon om 7 048 respondenter. Data ble samlet inn gjennom telefonintervju og postalt spørreskjema, samt at registerdata ble koblet på både før og etter telefonintervjuet. I NorLAG-2 foreligger det også registerinformasjon om respondentens partner og registeropplysningene blir oppdatert hvert år fram til 2012.

Andre runde av NorLAG ble slått sammen med den internasjonale undersøkelsen Generations and Gender Survey (GGS) under fellesnavnet Studien av livsløp, generasjon og kjønn LOGG.

En tilrettelagt easy-to-use fil fra LOGG er utarbeidet som del av infrastrukturprosjektet ACCESS Life Course Database. Sammenlignet med de opprinnelige filene forbedrer NorLAG easy-to-use filen brukervennligheten ved at:

ACCESS Life Course Database er lokalisert og styrt fra NOVA i samarbeid med Statistisk sentralbyrå, og finansiert av Norges forskningsråd. For spørsmål eller kommentarer om NorLAG easy-to-use datafil kontakt access@nova.hioa.no

Eksempel på analysemuligheter i NorLAG panel: endres alkoholforbruket med alder?

Endringer over en femårsperiode i andelen med «høyt» alkoholforbruk. Fødselskohorter: 1962–1928 (40–74 år i 2002/2003)

graf

Kilde: NorLAG panel easy-to-use 2002–2008

logo