This page in English

Livsløp, Generasjon og Kjønn (LOGG)

Studien av livsløp, generasjon og kjønn (LOGG) er en paraplyundersøkelse for to store studier: (1) Generations and Gender Survey (GGS), som inngår i FNs forskningsprogram, og (2) den andre runden til den Norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG). Begge studier er utviklet ut i fra et livsløpsperspektiv. Livsløpsstudier, hvor man følger individer over tid, er særlig egnet til å gi innsikt i konsekvensene av de langsiktige demografiske og sosiale endringene vi opplever, og kunnskap om de mekanismer som former dem. Dermed kan denne type studier gi et bedre kunnskapsgrunnlag i møtet med morgendagens sosialpolitiske utfordringer. Slik innsikt forutsetter ikke bare gode data, men også data som er lett tilgjengelige for forskersamfunnet.

Følgende temaer står sentralt i LOGG:

Analysemuligheter i LOGG:

Data til LOGG ble samlet inn i 2007 og 2008 av Statistisk Sentralbyrå, gjennom telefonintervju, postalt spørreskjema og registerinformasjon som ble koblet på i forkant og etterkant av telefonintervjuet. Bruttoutvalget til LOGG besto av 24 830 personer i alderen 18-79 år. Totalt 14 884 personer ble intervjuet. Dette gir en svarprosent på 61 %. Av disse besvarte 10 801 det postale skjemaet (73 % av de som ble intervjuet på telefon).

En tilrettelagt easy-to-use fil fra LOGG er utarbeidet som en del av infrastrukturprosjektet ACCESS Life Course Database. Sammenlignet med de opprinnelige filene forbedrer LOGG easy-to-use fil tilgjengligheten ved at:

ACCESS Life Course Database er lokalisert og styrt fra NOVA i samarbeid med SSB, og finansiert av Norges Forskningsråd. For spørsmål eller kommentarer om LOGG easy-to-use datafil kontakt access@nova.hioa.no

logo