This page in English

Kontroll av anonymitet

  1. Inneholder dataene direkte identifiserende opplysninger, som for eksempel personnummer, navn, adresse eller telefonnummer?
  2. Inneholder dataene indirekte identifiserende opplysninger? Dette bestemmes ved å:
    • kombinere ulike opplysninger, som til eksempel geografiske opplysninger/variabler (kommunenummer, bydel eller krets) med andre bakgrunnsopplysninger som inntekt, utdanning, yrke eller stilling.
    • kontrollere utvalgstørrelse. I et lite utvalg kan opplysninger som kjønn eller alder gjøre dataene indirekte personidentifiserbare.
    • kontrollere sammensetningen av utvalget. Dersom for eksempel kjønns- eller aldersfordelingen er skjev i et utvalg, kan dette være nok til å gjøre dataene indirekte identifiserbare.
    • kontrollér for opplysningers detaljeringsgrad. Dersom til eksempel yrkes- og utdanningsvariablene er svært detaljerte (4 eller 5 siffernivå), er det større sannsynlighet for at datasettet er indirekte identifiserbart.

Resultatet av denne kontrollen avgjør den videre behandling og lagring. NSD skiller mellom anonyme og personidentifiserbare data.