Enklere tilgang til registerdata

Av Dag Kiberg

Norge har svært gode registerdata, men det har vært ressurskrevende å utnytte dem i forskning. Norges forskningsråd har bevilget 35 millioner kroner til et samarbeidsprosjekt der SSB og NSD skal gi norske og utenlandske forskere innen samfunnsvitenskap, medisin, helse og miljø- og kulturforskning enklere og bedre tilgang til dataene.

I dag gir SSB tilgang til avidentifiserte mikrodata, dvs data uten identifikatorer, men med alle relevante variabler, til spesifiserte forskningsprosjekter ved autoriserte forskningsinstitusjoner. Data blir levert på CD-ROM og oppfyller forskernes behov, men som en generell løsning er dagens ordning tidkrevende og kostbar.

Målet er å bygge en ny nasjonal infrastruktur, Remote Access Infrastructure for Register Data (RAIRD), som med ny teknologi, ny organisering og nye administrative rutiner vil gi bedre tilgang til mikrodata i nasjonale og internasjonale forskningsmiljø, som en videreutvikling og supplement til dagens løsninger.

RAIRD vil utvikle og etablere en ny tilgangsløsning, og all databehandling vil bli utført på en sikker sentral server. Ingen data blir overført, kun resultat av analysene. Brukere av datatjenesten må autentiseres og akkrediteres før de gis tilgang til systemet, og det legges opp til obligatorisk opplæring om bl.a. juridiske og etiske problemstillinger.

Data fra folketellinger, ulike administrative registre, spørreundersøkelser og andre typer utvalgsdata kan gjøres tilgjengelig gjennom RAIRD. Hovedkravet er at dataene er dokumentert og tilrettelagt i det samme metadatasystemet. En stor fordel med systemet er at data som tidligere er vurdert som sensitive eller taushetsbelagte nå enklere kan gjøres tilgjengelig for forskningsformål.

Utviklingsperioden er planlagt for fem år. Deretter vil SSB og NSD drifte systemet i fellesskap.

www.dwbproject.org

Publisert i NSDnytt Nr 1-2012.