Data without Boundaries - DwB

Av Dag Kiberg

I mai i år gikk startskuddet for et nytt stort EU-finansiert samarbeidsprosjekt mellom offentlige statistikkbyråer og samfunnsvitenskapelige dataarkiv i Europa – ”Data without Boundaries (DwB)”. Hovedmålet er å legge til rette for at de europeiske forskningsmiljøene skal få best mulig tilgang til offisielle data på tvers av landegrenser. Samtidig skal man ivareta landenes interne regler og ordninger.

Tilgang til offisielle data varierer i dag svært mye i de europeiske landene. Årsakene er dels av politisk-organisatorisk karakter, dels mangel på kapasitet. Etterspørselen etter denne type data er stor i alle land og i de siste årene er man blitt mer og mer oppmerksom på den forskningsmessige verdien, og dermed samfunnsnytten, som ligger i offisielle data og data samlet inn med offentlige midler. Det er derfor ønskelig at slike data i større grad kan utnyttes i forskningssammenheng og på den måten bidra til å løse sentrale utfordringer samfunnet står ovenfor.

DwB tar sikte på å etablere felles standarder for de europeiske statistikkbyråene ledet av Eurostat, de europeiske samfunnsvitenskapelige dataarkivene og forskningssektoren. Arbeidet vil legge grunnlaget for en felleseuropeisk tilgangspolitikk for data til forskning, både juridisk og praktisk.

DwB vil bidra til at forskerne kun forholder seg til én portal for å få tilgang til statistikkbyråenes data og metadata. Det vil bl.a. bli utredet en rekke problemstillinger knyttet til såkalte ”remote access”-løsninger. For tilgang til personidentifiserbare data vil man utvikle akkrediteringsordninger og metoder for automatisert anonymisering av analyseresultater. Samtidig skal man utvikle og implementere fleksible systemer for tilgang og håndtering av anonyme data.

Prosjektet, som har 27 partnere, er finansiert gjennom EU-kommisjonens infrastruktursatsing under det 7. rammeprogram og er planlagt gjennomført over fire år. NSD har fått en rekke oppgaver særlig innen portalløsninger, akkrediteringsstandarder, datasikkerhet og ulike tekniske løsninger. Implementering av fleksible brukersystemer og tabuleringssystemer for internett blir ledet av NSD.

www.dwbproject.org

Publisert i NSDnytt Nr 3-2011.