NSDs Forvaltningsdatabase

Data om ansatte i statlig tariffområde

Av Vidar Wangen Rolland

På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet har NSD systematisert og tilrettelagt data fra Statens sentrale tjenestemannsregister (SST) til bruk for forvaltning og forskning. Det er nå mulig å følge utviklingen i antall statlige arbeidsplasser helt ned på kommunenivå og arbeidssted. Datamaterialet omfatter i første omgang årlige oversikter fra 1998–dd og stilles fritt til disposisjon for forskningsformål.

Statens sentrale tjenestemannsregister Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet er ansvarlig for registeret som ble etablert i 1973 og omfatter alle statsansatte som lønnes etter Lønnsregulativ for staten (statlig tariffområde). Statistisk sentralbyrå (SSB) utarbeider den offisielle lønnsstatistikken for staten på grunnlag av data fra registeret. Data omfatter ikke tilsatte i statsaksjeselskap, statsforetak eller statlige virksomheter som er endret til stiftelser.

Datauttak

NSD har lagt til rette nettsider med oversikter og statistikk om statsansatte fordelt på land, fylke, kommune, departementsområde, departementsområde og aggregert etatsnivå og etat.

Antall sysselsatte

I materialet er det også lagt inn antall sysselsatte mellom 16 og 74 år i hver kommune. Dette gjør det mulig å beregne andel statsansatte av sysselsatte totalt pr. kommune, fylke og på landsbasis. Tallene er hentet fra Statistikkbanken i SSB. Merk at andre oversikter over sysselsatte i statsforvaltningen gir andre resultat. Direktoratet for forvaltning og IKTs faktaoversikter over sysselsatte i statsforvaltningen basert på data fra StatRes (Statlig ressursbruk og resultater), inkluderer også ansatte ved helseforetakene. Dette gir et svært forskjellig statistikkgrunnlag, for eksempel viser tall fra SST for 2009 totalt 140 080 statsansatte mens data fra StatRes gir totalt 264 902 for samme år.

www.nsd.uib.no/polsys

Publisert i NSDnytt Nr 2-2011.