European Social Survey (ESS)

Nye utdanningsvariabler

Av Hilde Orten

Datafilene fra ESS runde 1 til 4 har nå fått nye utdanningsvariabler. Det tilrettelegges også for ytterligere oppgradering av utdanningsmålene i ESS for runde 5 som nå er i felten.

Den europeiske samfunnsundersøkelsen European Social Survey (ESS), har fra starten av inneholdt variabler som måler høyeste utdanning for respondent, partner, far og mor. Den harmoniserte variabelen for respondent, EDULVL, har frem til siste utgivelse av ESS-dataene vært en 7-kategorivariabel basert på UNESCO’s standard for utdanning ISCED97 (International Standard for Classification of Education). EDULVL var basert på en omkoding av landspesifikke variabler for respondent, mens en i begynnelsen kunne stille spørsmålet direkte for partner far og mor. Denne praksisen ble senere endret i tråd med retningslinjene for innsamling av data for respondentens høyeste fullførte utdanning.

De harmoniserte utdanningsvariablene i ESS har senere blitt kritisert fra ulike hold innen forskermiljøet. Det ble hevdet at utdanningsmålene ikke var konsistente i anvendelsen av ISCED-kriteriene på tvers av land og over runder. ESS-målene for høyeste fullførte utdanning ble heller ikke funnet å være konsistente med liknende ISCED-baserte mål som f.eks. i EU Labour Force Survey (Arbeidskraftundersøkelsen).

Som en reaksjon på denne kritikken ble det arrangert et møte om komparativ måling av utdanning under ESS’ infrastrukturprogram for kvalitetsforbedring. Møtet som fant sted i oktober 2009, samlet en rekke eksperter på utdanning og internasjonale standarder for utdanningskoding og resulterte i et sett av anbefalinger, hvorav de viktigste er, eller vil bli, implementert i ESS. Det ble for øvrig presisert at det ikke finnes noen gylden standard for måling av utdanning i internasjonale intervjuundersøkelser. De landspesifikke utdanningsvariablene ble av utdanningsekspertene ansett for å utgjøre de beste målene.

Hovedanbefalingen til ESS fra kvalitetsforbedringsmøtet var i første rekke å tilrettelegge for et nytt og forbedret rammeverk for den harmoniserte utdanningsvariabelen i ESS. Det ble videre anbefalt å omkode de eksisterende EDULVL-variablene for respondent, partner, far og mor til en 5-kategorivariabel basert på ISCED. Det ble anbefalt at omkodingen, i så stor grad som mulig, burde foretas med utgangspunkt i landspesifikke utdanningsvariabler.

Som respons på anbefalingene fra kvalitetsforbedringsmøtet ble Silke Schneider, post doc-stipendiat ved Nuffield College, Oxford, og ekspert på ISCED internasjonalt, engasjert av ESS’ styringsgruppe som ekspert i forbindelse med utviklingen av nye utdanningsmål for ESS runde 5 og oppgraderingen av de eksisterende harmoniserte utdanningsvariablene.

Silke Schneiders arbeid startet våren 2010. Det har bestått i begrepsavklaringer og utvikling av to nye utdanningsmål som tas i bruk fra og med runde 5: Et detaljert mål basert på ISCED med opp til 25 kategorier, samt et nytt 7-kategorimål, European Survey version of ISCED (ES-ISCED), som bl.a. skiller mellom allmenn- og yrkesfaglig utdanning på sekundærnivå og mellom bachelor og master på tertiærnivå.

I samarbeid med NSD og ESS’ hovedkontor i London har Silke Schneider deltatt i en konsultasjonsprosess med de enkelte deltakerlandenes nasjonale koordinatorer for å sette opp kodespesifikasjoner fra landspesifikke utdanningsvariabler til de nye målvariablene basert på detaljert ISCED og ES-ISCED, i forkant av feltarbeidet for ESS runde 5.

Silke Schneider har også utarbeidet spesifikasjoner for omkoding av de harmoniserte utdanningsvariablene i ESS for runde 1–4. Selve omkodingen er foretatt av NSD.

Den nye versjonen av EDULVL-variablene, et 5-kategori mål basert på ISCED (EDULVLA), er nå gjort tilgjengelig i alle datafilene fra ESS runde 1 til 4. I den grad datagrunnlaget har vært tilstrekkelig har det også blitt laget et ES-ISCED mål (EISCED) for respondent for alle ESS rundene. For runde 4 har ES-ISCED mål blitt produsert også for partner, far og mor, hvis mulig.

Dokumentet ESS upgrade ESS1–4, inneholder informasjon om omkoding fra kilde- til målvariabler for de enkelte land og runder i ESS.

 

European Social Survey (ESS)

Dette er en utvidet versjon av artikkel som ble publisert i papirutgaven av NSDnytt Nr 1-2011.