Personvernombudet for forskning

Meldeskjema i ny versjon

Skjemaet for melding av student- og forskningsprosjekt til personvernombudet for forskning er oppdatert og tilpasset endringer i regelverket for behandling av personopplysninger. Det har også fått nytt design og bedre funksjonalitet. Meldeskjemaet finner du på www.nsd.uib.no/personvern

Nye muligheter for kvalitetssikringsprosjekter

Tidligere i år ble helsepersonelloven tilføyd en bestemmelse som åpner for behandling av opplysninger til kvalitetssikring, administrasjon, planlegging eller styring av helsetjenesten på tvers av virksomheter.

Det betyr at det nå kan søkes Helse- og omsorgsdepartementet om dispensasjon fra taushetsplikten for behandling av opplysninger til slike formål. Tidligere har loven kun åpnet for dispensasjonsadgang i forbindelse med forskning. I forslaget til lovvedtak (Prop. 23 L (2009-2010)) går det fram at Helse- og omsorgsdepartementet mener det ikke er formålstjenlig eller nødvendig å angi grenser i loven for hvem som kan stå som ansvarlig for et prosjekt som kan gjennomføres med rettsgrunnlag i den nye bestemmelsen. I noen tilfeller kan det være formålstjenlig at slike prosjekter gjennomføres av virksomheter som ikke er under instruksjon av den virksomheten hvis kvalitet skal kartlegges. Det betyr at kvalitetsikringsprosjekter som utføres av institusjoner som ikke er en del av helseforvaltningen nå kan forankres i denne bestemmelsen.

Publisert i NSDnytt Nr 3-2010.