Ny europeisk forskningsinfrastruktur

Dag Kiberg

Council of European Social Science Data Archives (CESSDA) har i en årrekke fungert som en paraplyorganisasjon for dataarkivene i Europa. Nå arbeides det med å omdanne organisasjonen til en fullt utbygd forskningsinfrastruktur som på en optimal måte kan tilby verdifulle dataressurser til de europeiske forskningsmiljøene uten nasjonale, organisatoriske eller språklige hindringer. Dette var bl.a. et viktig argument for å plassere CESSDA på European Roadmap for Research Infrastructures (ESFRI) sitt veikart for felleseuropeisk forskningsinfrastruktur allerede i 2006.

Lokalisering av CESSDA

I forskningsmeldingen, St.meld. nr. 30 (2008–2009), gikk det fram at Norge, med støtte fra Forskningsrådet, tilbød seg å være vertsnasjon for den nye forskningsinfrastrukturen. Etter betydelig innsats fra Kunnskapsdepartementet og Forskningsrådet har man sikret at den sentrale koordinerende enheten legges til Bergen. Samtidig legges det opp til at Tyskland skal ha en fremtredende rolle med ansvar for sentrale utviklingsoppgaver i det framtidige CESSDA. Begge land vil bidra med finansiering utover det som ville vært en naturlig andel.

European Research Infrastructure Consortium ERIC

I juni i 2009 etablerte EU et nytt juridisk rammeverk for forskningsinfrastruktur av europeisk interesse. En ERIC er en enhet med fulle juridiske rettigheter i alle EU-stater, inkludert EØS-land og land med bilateral avtale, og skal være et redskap for å etablere og drive forskningsinfrastruktur. For å bli en ERIC må man søke EU-kommisjonen. Dette kan kun gjøres av stater og internasjonale organisasjoner. Normalt vil imidlertid medlemmene utpeke institusjoner til å utføre det faglige arbeidet i ERICen. En ERIC må ha minst tre EU-land som medlemmer og hovedsetet må ligge i et EU-land eller land som er assosiert med EUs 7. rammeprogram.

CESSDA ERIC

Ved å oppgradere CESSDA til en egen juridisk enhet, fortrinnsvis som en ERIC, vil man oppnå en vesentlig bedre integrering av medlemmenes arbeid og kompetanse enn hva tilfellet er i dag. Det nye CESSDA (CESSDA ERIC) vil bli organisert som et konsortium, med en koordinerende enhet lokalisert i Bergen og med datatjenester i hvert av landene som velger å delta i samarbeidet. I Norge vil dette ivaretas av NSD. Så langt har fjorten europeiske land signalisert at de ønsker å delta i etab-leringen av den nye enheten. Sju land har allerede undertegnet en intensjonsavtale. Sju land har uttrykt at de er enige og støtter opp under innholdet i denne, men må vente med signering i påvente av interne prosesser og klargjøringer. I et møte 29. juni 2010 i Bryssel ble de første avtalene signert, og styringskomiteen for etablering av CESSDA ERIC ble formelt startet dagen etter. Styringskomiteen er sammensatt av medlemmer som har signert intensjonsavtale. I tillegg må land som har en klar intensjon om å signere være representert med observatører. Hver nasjonal partner har ett sete hver i styringskomiteen. I tillegg kan de følges av én ekspert hver. Presidenten for CESSDA og en representant for EU-kommisjonen deltar som observatører. Styringskomiteen tar sikte på å ha søknad og nødvendige støttedokumenter til EU-kommisjonen klare ved utgangen av 2010.

Publisert i NSDnytt Nr 3-2010.