Eurosphere Knowledgebase

Eurosphere er et EU-finansiert prosjekt som søker å utvikle nye perspektiver på den europeiske offentligheten og identifisere faktorer som bidrar til eller hindrer utforming av en europeisk sfære.

Kvalitative og kvantitative data

Datamaterialet som er samlet inn, består av innhold i medier, i nformasjon om medieinstitusjoner, politiske partier, sosiale bevegelser/organisasjoner og tankesmier, og intervjuer med sentrale aktører i utvalgte institusjoner. NSD er dataarkiv for prosjektet. En hovedutfordring når det gjelder registrering og publisering av materialet har vært å finne hensiktsmessige måter å håndtere prosjektets kombinasjon av kvalitative og kvantitative data.

NSDs WebSurvey

WebSurvey ble benyttet for å samle inn data. Med dette verktøyet kunne de ca 150 brukerne fra prosjektets 17 universiteter og forskningssentre selv registrere sitt forskningsmateriale. I og med at deler av data inneholder store mengder tekst, ble en datavisningsmodul integrert i registreringsverktøyet. Slik kunne brukerne selv se igjennom materialet sitt uten å måtte manøvrere seg fram og tilbake i de omfattende spørreskjemaene.

Publisering av data i Nesstar

Dataregistreringen er avsluttet og materialet er publisert i en Nesstar-basert kunnskapsbase. Data publiseres både som tradisjonelle numeriske/ analytiske filer med lite eller ingen tekstdata, og som større kombinasjonsfiler der all registrert tekst er inkludert. Noe av datamaterialet, f.eks. deskriptive institusjonsdata, blir også publisert som ren tekst.

Eurosphere Knowledgebase er fremdeles under utvikling og foreløpig kun tilgjengelig for prosjektdeltakerne. Etter prosjektets avslutning på nyåret i 2012 vil datamaterialet bli fritt tilgjengelig. Prosjektet er koordinert av Uni Global i Bergen.

www.eurospheres.org

Publisert i NSDnytt Nr 3-2010.