Guide til velferdsdata

Av Trond Pedersen

I tråd med intensjonen om økt tilgjengelighet for velferdsdata, inneholder NSDs velferdsdataportal nå utvidet informasjon om data hos andre leverandører i ”Guide til velferdsdata”.

Guiden gir en tematisk oversikt over viktige kilder til norske velferdsrelaterte data, for emneområdene arbeid, trygd, helse, barn/unge og kriminalitet. Listen dekker per i dag nærmere hundre datakilder, hvorav Statistisk sentralbyrå og NAV er de klart største dataformidlerne.

Guiden inneholder en kort beskrivelse av hver datakilde: innhold, datagrunnlag, tidsavgrensning, dataformidler, aggregeringsnivå m.m. For hver datakilde lenkes det direkte til formidlernes nettsteder, slik at en kjapt og enkelt finner fram til nøyaktig det en er ute etter. Guiden har følgende hierarkiske inndeling for aggregeringsnivå:

For å få tilgang til data på de to laveste aggregeringsnivåene må en henvende seg til den aktuelle dataformidler. Data på nivåene over, kan som regel lastes ned eller skrives ut fra formidlernes nettsteder. Velferdsdataportalen inneholder også en dedikert side med grundig forklaring om hvordan en skal gå frem når en søker om data.

En liknende guide til utenlandske velferdsrelaterte datakilder vil være på plass i løpet av et par måneder. NSD vil senere legge ut informasjon om prosjekter innenfor velferdsrelaterte forskningsprogram finansiert av Norges forskningsråd, for bl.a. å legge til rette for gjenbruk av data. I første rekke gjelder dette det nylig avsluttede ”Program for velferdsforskning”.

Guiden vil bli fortløpende utvidet, og tips om utelatte datakilder eller forslag til oppdateringer kan sendes NSD.

Data er fritt tilgjengelig fra www.nsd.uib.no/velferd.

Publisert i NSDnytt Nr 2-2010.