NSD grafikk
Norgeskart - Gudstjenestedeltakelse

NSDs Kirkedatabase

Ny portal for kirkedata

Av Ellen Liljedahl Stavseth

NSDs Kirkedatabase går nå over i nytt format og tar i bruk Nesstarteknologi for å presentere data på nett. I den nye portalen presenteres kirkestatistikken på kirkelig og kommunalt nivå for perioden 1998–2008. Dataene gjøres tilgjengelig i tidsserier og årsdatasett og er klar til analyse og nedlasting.

Norgeskart - Gudstjenestedeltakelse

Portalen vil i tiden fremover gjennomgå ytterligere forandringer og utvides fortløpende. Blant elementene som implementeres er:

Årsstatistikken for 2008 ble rapportert til SSB våren 2009 og er nå fritt tilgjengelig i NSDs kirkedatabase.

Nye tidsserier

Data kan studeres på en tidslinje, fremstilt både i tabeller og figurer. Dette blir ytterligere interessant når forholdstall og befolkningsstatistikk er på plass, men vi kan allerede se på noen utviklingstrender i råtallmaterialet.

Færre døpte – flere konfirmerte

Antall dåpshandlinger har i perioden 1998-2008 gått tilbake fra 48 462 i 1998 til 42 599 i 2008. Antall kirkelige vigsler viser et lignende mønster, fra 13 189 i 1998 til 10 536 i 2008. Antall konfirmerte har derimot økt fra 37 870 til 41 655. Det vil bli mulig å veie tallene opp mot henholdsvis antall fødte, inngåtte ekteskap og fjortenåringer for å gi bedre grunnlag for analyser.

Stabil gudstjenestedeltakelse

Dersom vi tar for oss den kalkulerte nøkkeltallsvariabelen ”Gjennomsnittlig gudstjenestedeltakelse på søn- og helligdager”, vil vi se at den har holdt seg stabil i perioden. Fordelingene på landsbasis for 2008 kan vises grafisk i norgeskart. Den gjennomsnittlige gudstjenestedeltakelsen er høyest i Stavanger bispedømme, etterfulgt av Oslo og Møre. Ser en på samme variabel i den kommunale inndelingen, er det Rogaland og Vest-Agder fylke som topper, etterfulgt av Akershus, Hordaland og Møre og Romsdal. Dette skiftet i perspektiv kan være nyttig.

Disse og andre grafiske fremstillinger av kirkestatistikken kan brukeren med enkle grep få frem i Kirkedatabasen

Data fra NSDs Kirkedatabase

Publisert i NSDnytt Nr. 1-2010.