NSD grafikk
Folk i 40-årene har høyest status

European Social Survey (ESS)

Alder og status i Europa

Av Hilde Orten og Ole Petter Øvrebø

Grafikk - folk i 40-årene har høyest status

I ESS runde 4 brukes teori og forskningsmetoder fra sosialpsykologien til å studere sider ved folks oppfatninger av ulike aldersgrupper. Respondentene er blant annet blitt spurt om hvordan de mener folk flest vurderer den sosiale statusen til tre ulike aldersgrupper; folk i 20-årene, folk i 40-årene og folk over 70. Med sosial status menes prestisje og posisjon i samfunnet, ikke deltakelse i sosiale grupper eller aktiviteter.

Det er særlig to observasjoner som er verdt å merke seg. For det første blir folk i 40-årene vurdert til å ha den høyeste statusen. For det andre synes den relative statusvurderingen av folk over 70 å være regionalt betinget. Særlig i de østeuropeiske landene, men også i de nordiske landene, blir folk over 70 gjennomgående vurdert å ha lavere status enn de andre aldersgruppene. Norge er, interessant nok, et unntak. Norge skiller seg ut ved at de eldre har samme status som de unge. I Sør- og Sentral- Europa nyter folk over 70 høyere status enn folk i 20-årene. Kypros utmerker seg med en særlig høy statusvurdering av den eldste aldersgruppen. I Sør- og Sentral-Europa finner vi også at statusgapet mellom folk over 70 og folk i 40-årene er mindre enn for de samme aldersgruppene i Øst-Europa og Norden.

European Social Survey (ESS)

European Social Survey har vært gjennomført annethvert år siden 2002/2003 og dekker nå over 30 land. Den andre utgaven av datamaterialet og dokumentasjonen fra fjerde runde av ESS ble publisert den 17. desember. Undersøkelsen inneholder to nye spørsmålsmoduler om alderdom og velferdspolitikk. Det andre dataslippet inkluderer Belgia, Bulgaria, Kypros, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Israel, Tyskland, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Russland, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia og Ungarn. Ytterligere ti land vil ventelig bli innlemmet i den integrerte datafilen i løpet av det neste året, hvorav to, Kroatia og Litauen, deltar i ESS for første gang. Data er fritt tilgjengelig på http://www.europeansocialsurvey.org/.

Gunhild O. Hagestad, professor i sosiologi ved Universitetet i Agder, finner mønsteret i dataene interessant. Hun presiserer imidlertid at en av erfaringene fra tidligere studier av livsløpsrelaterte spørsmål er at oppfatningen av alder kan påvirkes av kjønnssammensetningen i de ulike aldersgruppene. Blant annet kan den lave statusvurderingen av eldre i Bulgaria og Russland skyldes en kombinasjon av at de har en mindre andel eldre og at de fleste eldre er kvinner. Hagestad trekker også frem Kypros som et interessant tilfelle. Her er bare 11,5 % over 65 år, men til gjengjeld er det jevn kjønnsbalanse mellom menn og kvinner i den eldre befolkningen.

Data fra European Social Survey.

Publisert i NSDnytt Nr 1-2010.