NSD grafikk
screen_hr.

PolSys: Data om det politiske system

Færre statsansatte - jevnere kjønnsfordeling

Av Eirik Vestrheim og Vidar Wangen Rolland

NSDs nye oversikt over statsansatte identifiserer to sentrale utviklingstrekk ved norsk statsforvaltning. For det første er tallet på statsansatte redusert med ca 30 % siden toppåret i 1994. For det andre er kjønnsfordelingen blant de statsansatte mer balansert enn tidligere. Oversikten viser at trendene henger sammen.

Grafikk - Strengere terrortiltak

Fra oppbygging til omstilling

Nedgangen i antall statsansatte fra midten av 1990-tallet, skyldes i stor grad omstillinger i tradisjonelt mannsdominerte departementsområder som samferdsel og forsvar. Mens samferdselstjenester tidligere ble levert av statlige driftsorganisasjoner, blir politiske vedtak i stadig større grad iverksatt i markedet gjennom statlige eide selskap (tele, post, jernbane og luftfart). Videre ser man også at slankingen av forsvarssektoren har ført til et markant fall i antall ansatte sammenlignet med nivået rundt 1987. Figuren viser at flertallet av stillingene som har falt bort var bekledde av menn.

Samtidig har man sett en kraftig økning i tallet på statsansatte under departementsområder som utdanning, forskning og justis — der særlig universiteter og høgskoler fikk stadig flere ansatte fra slutten av 1980-tallet og utover. Denne utviklingen har bidratt til å dempe nedgangen i antall statsansatte og resultert i en langt jevnere kjønnsfordeling samlet sett.

Styrking av departementene

På tross av en reduksjon i antall statsansatte, har det skjedd en merkbar styrking av sentraladministrasjonen. Det gjelder særlig for Utenriksdepartementet, hvor en har hatt en markert økning i tallet på ansatte. Blant de nyansatte finner man i tillegg flere kvinner enn menn.

Data fra NSD kan leveres både som datafiler i ønsket format og som ferdige tabeller.

PolSys - Data om det politiske system

Artikkelen er publisert i NSDnytt 1/09.

Statsansatte på nett

NSD har gjort sine oversikter over statsansatte tilgjengelig for online analyse. Det betyr at brukerne selv kan analysere utviklingen i tallet på statsansatte over tid. I tillegg til å tilby en totaloversikt, blir det nå mulig å se nærmere på ulike departementsområder og ytre etater, samt utviklingen internt i departementene.

Datamaterialet dekker de fleste årene fra 1950 til 2008. Oversiktene baserer seg primært på data fra Statens sentrale tjenestemannsregister.