NSDs Voteringsarkiv

Avstemninger i Stortinget

Av Mads Munkejord og Eirik Vestrheim

NSD får hvert år overført data om avstemninger i Stortinget og har i dag en ubrutt tidsserie fra høsten 1979 til og med våren 2008. Materialet danner grunnlag for beregninger av samarbeidsmønstre mellom partigruppene på Stortinget.

NSDs Voteringsarkiv består av alle ikke-enstemmige voteringer mottatt fra Stortinget og inneholder ca. 2,4 millioner unike voteringer fordelt på ca. 23 000 saker.

I arkivet fremkommer de enkelte voteringsresultatene, hvem som har stemt hva og diverse saks- og referanseopplysninger. Materialet kan deles inn og analyseres med bakgrunn i Storting/Odelsting, sesjon, emne, stortingskomité og regjering. Personopplysninger kan kobles mot NSDs Politikerarkiv. Dataene er strukturert slik at de primært egner seg for kvantitative analyser.

I tillegg til en omfattende kvalitetskontroll er arkivet omstrukturert slik at det nå er de unike voteringene som er enheter, og derfor mer egnet til analyseformål.

Uenighetsindeksen

Voteringsdata brukes til å studere samarbeidsmønstre på Stortinget. Partienes atferd ved voteringer kan fortelle noe om partisystemets form og tydeliggjøre eventuelle endrede konstellasjoner. En innfallsvinkel kan være å konstruere såkalte uenighetsindekser, dvs. indekser som søker å tallfeste graden av uenighet mellom to partier. Indeksen varierer mellom 0 (ingen uenighet) og 100 (maksimal uenighet).

Datakilde: www.nsd.uib.no/storting

Artikkelen er publisert i NSDnytt 4/08.