European Social Survey (ESS)

EU satser på European Social Survey

Av Kirstine Kolsrud

I 2006 valgte The European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) ut 35 prosjekt innen flere fagfelt med potensial for å utvikles til en grunnleggende felles europeisk forskningsinfrastruktur. ESS var ett av disse.

ESS har nå fått bevilget penger fra EUs syvende rammeprogram til finansiering av et forprosjekt, ESSprep, som skal forberede ESS til å bli en mer permanent infrastruktur. Prosjektet har i alt 17 partnere. Prosjektet startet i februar 2008 og har en varighet på 26 måneder. Arbeidet er delt inn i ni arbeidspakker hvorav sju skal forberede den overordnede strategiske, finansielle og juridiske innretningen til den nye infrastrukturen. De to andre er rettet inn mot mer avgrensede og tekniske områder.

NSD er medlem av ESS Central Co-ordinating Team og har en sentral rolle i de strategiske, finansielle og juridiske arbeidspakkene, i tillegg til å lede arbeidet med en strategisk plan for innhenting, lagring, behandling og distribusjon av data og metadata i ESS

ESS Nettside: ess.nsd.uib.no

Artikkelen er publisert i NSDnytt 3/08.