NSDs Regionaldatabase

Nytt system for regionale data

Av Terje Marøy

Siden tidlig på 70-tallet har NSD formidlet regionale data. I starten var det en database med et relativt avansert system for datauttak og mulighet for omregning av data over tid, slik at data fra ulike årstall kunne sammenlignes direkte. I 2001 ble NSDs Kommunedatabase skrevet om og gjort tilgjengelig via Internett. Siden da har videreutviklingen vært konsentrert om et nytt system for regionale data som ikke bare er en nyskapning i teknologisk forstand, men som også kvalitativt er en videreutvikling av tidligere systemer.

NSDs Regionaldatabase

Alle regionale nivå

Den viktigste forskjellen mellom tidligere og ny versjon gjenspeiles i navneendringen. Mens Kommunedatabasen bare inneholder data om norske kommuner, håndterer Regionaldatabasen data på alle regionale nivå og er et komplett system for videreformidling av regionale data. Det er mulig å håndtere kommunedata sammen med bydelsdata, data på historiske valgsogn og fra andre regionale nivå, også data fra andre land. Det er ikke noe krav at alle regionale nivå dekker det samme området, men i den grad det er tilfelle kan data aggregeres, dersom basen inneholder regler for hvordan dette skal gjøres.

Individuell tilpasning

Siden systemet omfatter mer enn 300 000 variabler over en periode på 240 år, er det lagt vekt på å utvikle en sterkere individuell tilpasning gjennom et brukervennlig grensesnitt. Det er derfor mulig å avgrense visningen av variabler på regionalt nivå og etter tidsperiode. Det finnes også flere avanserte søkemuligheter.

Tidsserier og standardisering

I Regionaldatabasen vil det etterhvert bli bygget opp tidsserier, og det finnes spesielle rutiner i systemet for dokumentasjon og datavisning av tidsserier, bl.a. kartografi. En annen støttefunksjon under utvikling er standardiseringer, slik at absolutte tall, som antall i aldersgrupper, barnehageplasser osv. kan sees i forhold til antall innbyggere eller antall barn i ”barnehagealder”. Dermed er det mulig å sammenligne regionale enheter direkte når befolkningsgrunnlaget er ulikt.

Egne variabler

En tredje funksjon som bør nevnes er muligheten for å konstruere egne variabler på grunnlag av variablene som finnes i basen. Disse variablene kan legges i brukerens eget emnehierarki for lettere tilgang, sammen med andre variabler som er mye brukt eller som av andre grunner skal tas vare på. En rekke andre funksjoner er lagt til, men den beste måten å bli kjent med dem på er å ta Regionaldatabasen i bruk. Det er fyldige hjelpetekster og flere selvgående demonstrasjoner for å hjelpe brukerne i gang. Alle som har tilgang til Kommunedatabasen vil få tilgang til NSDs Regionaldatabase.

Datakilde: NSDs Regionaldatabase

Artikkelen er publisert i NSDnytt 1/08.