Personvernombudet for forskning

Personvernombudets informasjonsportal

Av Siv Midthassel

link til Personvernombudet for forskning

Det er nylig etablert en nettbasert informasjonsportal for de institusjoner som har inngått avtale med NSD. Portalen er et redskap for styring og kontroll av forsknings- og studentprosjekt som er meldt til Personvernombudet for forskning. Hensikten er å gjøre institusjonene godt rustet til å gjennomføre sine lovpålagte plikter som behandlingsansvarlig for forskningsprosjekt. Portalen vil således være et viktig kontrollverktøy og bør inkorporeres i institusjonens internkontrollsystem.

Portalen gir institusjonene oppdatert oversikt over egne prosjekt med detaljert informasjon om den behandling av personopplysninger som finner sted. Via portalen vil institusjonen enkelt kunne følge prosjekt fra begynnelse til slutt, via endringer, utvidelser og forlengelser, til hva som skjer med datamaterialet ved prosjektets slutt. Institusjonen kan også hente ut informasjon om hvordan personopplysninger behandles og hvilke, hvem som behandler dem, hjemmelsgrunnlag, personvernombudets vurdering og anbefaling og konsesjon fra Datatilsynet. Når institusjonen skal gjennomføre stikkprøver, i form av brev- og/eller stedkontroll vil portalen være et godt hjelpemiddel. Dette vil også være tilfelle når Datatilsynet gjennomfører etterkontroll av forskningsprosjekt.

Personvernombudet for forskning: www.nsd.uib.no/personvern/

Artikkelen er publisert i NSDnytt 3/07.