NSD grafikk
screen_hr.

NSDs kommunedatabase

Introduksjonsprogram for innvandrere

Av Astrid Nilsen

grafikk

Med lov av 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven), ble introduksjonsprogram og -stønad til nyankomne innvandrere innført som obligatorisk ordning for kommunene fra og med 1. september 2004. Før ordningen ble gjort obligatorisk, hadde et økende antall kommuner ulike former for prøveordninger.

Introduksjonsordningen skal bidra til en lettere og raskere integrering av nyankomne flyktninger til det norske samfunnet. Alle kommuner som bosetter flyktninger har plikt til å tilby introduksjonsprogrammet. Deltakelse i kommunale introduksjonsprogram er obligatorisk for flyktningene.

Statistikken er basert på registrering av deltakere i introduksjonsordningen i KOSTRA-skjema 11B. For hver mottaker samles det inn opplysninger om bl.a. kjønn, sivilstatus, arbeidssituasjon, type kurs mottakeren har deltatt på i løpet av året, status for deltakelsen ved slutten av året, start- og sluttdato for deltakelsen, stønadsperioder og stønadssum.

Bortsett fra regnskapstall publiseres det kun tall for det totale antall mottakere av introduksjonsstønad på kommunenivå, og da bare for kommuner med flere enn tre deltakere. Årsaken til dette er hensynet til personvernet. Fra og med år 2005 er introduksjonsordningen en funksjon i kommuneregnskapet.

Data fra SSB er tilgjengelig i NSDs Kommunedatabase.

Artikkelen er publisert i NSDnytt 2/07.