Endring av biobankloven

Av Pernilla Bollman

I biobankloven er § 12 endret fra 1. januar 2007. Endringen vil ha stor betydning for medisinsk forskning som involverer innhenting av biologisk materiale fra myndige personer som mangler samtykkekompetanse.

Tidligere har innholdet i § 12 betydd at pårørende ikke har kunnet samtykke på vegne av pasienter som ikke selv er i stand til det. Endringen vil således være positiv for forskning som involverer innhenting av biologisk materiale fra for eksempel aldersdemente, alvorlig psykisk syke eller bevisstløse pasienter.

Endringen av paragrafen innebærer at nærmeste pårørende kan samtykke til innsamling, oppbevaring og behandling av biobankmateriale til forskning, på vegne av myndige personer uten samtykkekompetanse. Det er noen vilkår som må være oppfylt for at et stedfortredende samtykke skal være gjeldende:

Disse vilkårene vil i de fleste forskningsprosjekter være oppfylt. Lovendringen vil også innebære at det er tillatt å innhente biologisk materiale i kliniske nødsituasjoner der pasienten ikke er i stand til å avgi samtykke, og der det er umulig å innhente samtykke fra vedkommendes nærmeste pårørende. Forutsetningen er at pasienten eller nærmeste pårørende informeres så raskt som mulig, og at et samtykke for videre forskning innhentes.

LINK: Personvernombudet for forskning

Artikkelen er publisert i NSDnytt 1/07.