NSD grafikk
screen_hr.
NSD grafikk
screen_hr.

International Social Survey Programme (ISSP)

Viktigst med interessant og trygg jobb

Av Alette Gilhus Mykkeltvedt

Nesten alle nordmenn synes det er viktig at en jobb er interessant og sikker. Ikke like mange opplever jobben på den måten. Dette viser tall fra ISSPs undersøkelse om arbeidserfaringer og arbeidsforhold som ble gjennomført i mer enn 40 land i 2005.

Når nordmenn blir spurt om hva de synes er viktig når de skal vurdere en jobb, svarer nesten alle at det er viktig at jobben er interessant, og nesten like mange legger vekt på at jobben er sikker. Deretter følger viktigheten av å kunne jobbe selvstendig og å ha høy inntekt. Bare 62 prosent synes det er viktig å kunne ha en samfunnsnyttig jobb og å kunne hjelpe andre. Fleksibel arbeidstid trekkes heller ikke frem av så mange. Minst vekt legger folk på mulighetene for å kunne avansere i jobben.

test

Langt mellom jobbideal og virkelighet

Én ting er hva man mener er viktig i jobbsammenheng, men hvordan man faktisk opplever jobben sin, kan være noe helt annet. De fleste får innfridd forventningene om at jobben skal være selvstendig og interessant, verre er det med forventningene om høy inntekt og muligheter for forfremmelse.

På noen felt er spriket mellom virkelighet og ideal større enn på andre felt. Mens det er 93 prosent som mener det er viktig at jobben er sikker, er det bare 61 prosent som opplever egen jobb som trygg. 97 prosent mener det er viktig at jobben er interessant, mens bare 78 prosent synes at jobben faktisk er det.

Mest spriker det når det gjelder forfremmelse og lønn: 70 prosent mener at høy inntekt er viktig, bare 18 prosent sier de har det; 51 prosent mener at det er viktig å kunne avansere, bare 12 prosent synes de har store muligheter til forfremmelse.

test

Sammenlikning over tid

Tilsvarende undersøkelser er gjennomført i 1989 og i 1997. Svarene viser stor stabilitet. Rangeringen av elementene er identisk når vi sammenlikner 1997 og 2005, men noen endringer har skjedd siden 1989:

Kvinner vil hjelpe andre

Menn og kvinner er i hovedsak ganske samstemte om hva som er viktig i jobben, men det er ett unntak. Kvinner legger mye større vekt på å ha en samfunnsnyttig jobb og å kunne hjelpe andre. Mens det bare er 54 prosent av mennene som synes det er viktig å ha en samfunnsnyttig jobb, er det 69 prosent av kvinnene som synes det samme. For mennene er dette en dramatisk nedgang sammenlignet med 1989 hvor det var 66 prosent som mente det var viktig. Av mindre forskjeller kan nevnes at kvinner er litt mer opptatt av fleksibilitet og menn litt mer opptatt av høy lønn.

Ser vi på folks oppfatning av egen jobb, er det flere menn enn kvinner som sier de har høy inntekt og selvstendighet, mens det er flere kvinner som hjelper andre og som mener at jobben deres er trygg.

Hvis vi ser på forskjeller i utdannelse er tendensen klar, de med høyere utdannelse er mer kravstore til hva en jobb skal innebære: den skal både gi høy inntekt, muligheter for å avansere, være selvstendig og samfunnsnyttig. Nordmenn mindre ambisiøse enn europeere ellers? De internasjonale tallene for 2005 blir klare i løpet av året. Da blir det mulig å sammenlikne på tvers av 40 land. Ser vi på tallene fra tidligere år er inntrykket at andre europeere er mer ambisiøse og mer opptatte av å ha høy inntekt enn nordmenn.

Datakilde: ISSP - www.issp.org

Artikkelen er publisert i NSDnytt 1/07.