EUROSPHERE

Europeisk offentlighet under lupen

Av Åse Gilje Østensen

I midten av februar markerte en åpningskonferanse i Bergen starten på et europeisk forskningsprogam kalt EUROSPHERE. Prosjektet er finansiert av Europakommisjonen gjennom det 6. rammeprogrammet og koordineres av Unifob Global/Universitetet i Bergen. Sytten europeiske universitet og forskningsinstitusjoner deltar i prosjektet, deriblant NSD.

EUROSPHEREs målsetting er å utvikle nye perspektiver på den felleseuropeiske offentlige sfære, og å identifisere faktorer som virker konstruktivt eller hemmende på artikulasjonen og utviklingen av et inkluderende europeisk offentlig rom. Ved å studere hvordan politiske parti, sosiale bevegelser, media og såkalte ”think tanks” bidrar til denne utviklingen, vil man søke å utvikle innovative perspektiver på den offentlige sfære som er tilpasset mangfoldet i europeiske samfunn. Prosjektet skal samle inn en betydelig mengde data som etter hvert skal samles i ”the EUROSPHERE knowledge base”. NSD er tillagt en nøkkelrolle både i utvikling og administrasjon av databasen. En skreddersydd webbasert databaseløsning vil i NSDs regi etter hvert gjøres tilgjengelig for alle prosjektets omlag 150 forskere, og etter hvert også for myndigheter, politikere, utdannings- og forskningsmiljø, samt andre interessenter.

LINK: www.eurosphere.uib.no

Artikkelen er publisert i NSDnytt 1/07.