NSD grafikk
screen_hr.
NSD grafikk
screen_hr.

CivicActive

Synkende valgdeltakelse i Europa

Av Åse Gilje Østensen

Nasjonale parlamentsvalg mobiliserer i minkende grad europeerne i vest og i øst, både i gamle og nye demokratier. Det viser tall fra det europeiske forskningsprosjektet CivicActive.

test

Siden Murens fall har de tidligere kommunistlandene i Sentralog Øst-Europa rukket å gå fra topp til under middels når det gjelder valgdeltakelse. Ettersom den umiddelbare optimismen etter demokratiseringen bleknet, resulterte det som forventet i markant nedgang i valgoppslutningen etter de innledende valgene. En stabilisering av denne tendensen har imidlertid latt vente på seg. Tall fra de senere valg viser at nedgangen fortsetter. Dette gjelder både i land med jevnt over høy valgdeltakelse (Slovakia) og i land med fra før lav deltakelse (Polen). Reduksjon i valgdeltakelsen er imidlertid ikke eksepsjonelt for Øst-Europa. De nye europeiske demokratiene følger tvert om en global trend siden valgdeltakelsen i de etablerte demokratiene har sunket jevnt siden 1970-tallet.

Et demokratisk problem

Deltakelsen i øst synker imidlertid raskere enn i vest, og for land som Polen med rekordlav oppslutning på 40,5 prosent i 2005, er dette i ferd med å bli et demokratisk problem. Når kun et mindretall av velgerne deltar, blir prinsippet om representativitet satt i fare. I Slovakia holder oppslutningen seg på et relativt høyt nivå, men tatt i betraktning at hele 40 prosent av dem som stemte i 1990 i år var hjemmesittere, er det også her grunn til bekymring.

test

For de nye demokratiene i Øst-og Sentral-Europa kan en tenke seg fellestrekk som fragmentering av det politiske partisystemet, skuffelse over det politiske systemet eller politikere, korrupsjon, samt valgordningens potensial for påvirkning som mulige årsaker til den negative tendensen.

CivicActive — europeiske valgdata

Forskning på forutsetninger og trender innen politisk deltakelse er en betingelse for å kunne ha mulighet til å påvirke negative tendenser. CivicActive er et EU-finansiert flernasjonalt forskningsprosjekt som tar sikte på å analysere faktorer på mikro- og makronivå som kan tenkes å påvirke europeernes politiske deltakelse. NSD bidrar i den forbindelse med å bygge en database av nasjonale valgdata som er tilgjengelig på nett. Så langt inneholder CivicActive omtrent 250 datasett fra parlamentsvalg, folkeavstemninger, presidentvalg og EU-parlamentsvalg for 29 europeiske land fra 1990 til i dag. Datasettene er laget spesielt med tanke på å legge til rette for sammenlikning over tid, regioner og landegrenser og er derfor publisert i henhold til Eurostats standard for territoriale enheter for statistikk, NUTS. Datasettene blir publisert gjennom NSDs programvare Nesstar som har en rekke utregningsfunksjoner, nedlastingsmuligheter og muligheter for visualisering av data gjennom grafikk og kart.

På CivicActives nettside finner en også informasjon om det enkelte lands politiske historie, politiske partier, valgsystem og administrative inndeling.

Datakilde: CivicActive - European Election Database

Artikkelen er publisert i NSDnytt 4/06.