NSD grafikk
screen_hr.

Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)

Ulik bruk av karakterer

Av Yngve Bersvendsen

test

Universitets- og høgskolerådet (UHR) har igangsatt et større prosjekt for å analysere karakterbruken i høyere utdanning. I media har det også vært fokus på ulik praksis i karaktergivningen for samme type utdanning. Her ser vi nærmere på allmennlærerutdanningen.

Det varierer mellom institusjonene om de foretrekker karakterskalaen A–F eller om de bruker bestått/ikke-bestått. Det varierer også hvor ofte det gis gode karakterer.

For 2/3 av alle eksamener innen allmennlærerutdanningen brukes skalaen A–F, mens 1/3 bruker bestått/ikke-bestått. Det er store forskjeller mellom institusjonene. Ved høgskolene i Sogn og Fjordane og Stord/Haugesund bruker man A–F-skalaen i mer enn 90 % av eksamenene, mens tallet ved Høgskolen i Bodø er 40 %.

Man kan forklare noe av variasjonen med selve datarapporteringen. Karakterene A–F gis gjerne på deleksamener, eksempelvis eksamener som utgjør en årsenhet innen allmennlærerutdanningen. For årsenheten som helhet bruker man ikke alltid A–F-skalaen, men like gjerne bestått/ikke-bestått. Hvis noen institusjoner har rapportert karakterdata hovedsakelig på deleksamensnivå, mens andre i større grad har rapportert på årsenhetnivå, vil dette kunne gi seg utslag i fordelingen av karakterer på de to skalaene. Andre grunner kan være ulikheter i den praktiske anvendelsen av karakterskalaene, eller ulik praksis med hensyn til hvordan data er lagt inn i de studieadministrative systemene.

Det er også forskjeller mellom institusjonene i bruken av karakterskalaen A–F. Ved høgskolene i Finnmark og Vestfold blir karakteren A gitt for 11-12 % av eksamensbesvarelsene, mens bare 2 % får denne karakteren ved Høgskulen i Volda. Også strykprosenten varierer, høyest ved høgskolene i Agder og Volda med over 17 %, lavest ved Høgskolen i Nesna med 3,5 %. Slike ulikheter er det UHRs prosjekt skal analysere nærmere. Prosjektet vil benytte data fra DBH.

Datakilde: Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)

Artikkelen er publisert i NSDnytt 3/06.