NSDs Forvaltningsdatabase

Kartlegging av norsk statsforvaltning

Av Vidar Wangen Rolland

Forvaltningsdatabasen systematiserer og tilrettelegger informasjon om norsk statsforvaltnings oppbygging og virkemåte over lengre tid. Dette danner grunnlag for forskning om organisering og endring og for en kunnskapsbasert forvaltningspolitikk i staten. Et langt tidsperspektivet muliggjør analyser av trender og utviklingstrekk i organiseringen av statsforvaltningen.

Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av norsk statsforvaltning 1947-2006. Basen bidrar til samlet og oppdatert kunnskap om statsforvaltningens oppbygging til enhver tid i denne perioden. Den omfatter også basisinformasjon om virksomhetene, bl.a. data om ansatte, lovgrunnlag, årsmeldinger og relevant litteratur. Organisasjonsnummer fra Enhetsregisteret i Brønnøysund er også lagt inn.

Alle enheter i departementer og statlige virksomheter som har vært direkte tilknyttet disse i årene 1947-2006 er registrert. Basen omfatter om lag 3 100 unike enheter, hvorav om lag 1 850 er interne enheter i departementene, 1 000 ordinære forvaltningsorgan, forvaltningsbedrifter eller forvaltningsorgan med særskilte fullmakter og 230 statlige selskap og stiftelser. Databasen er videre et register over alle organisatoriske endringer disse virksomhetene har gjennomgått i perioden. Alle opprettelser, organisatorisk vedlikehold og avviklinger er registrert.

Databasen er mye brukt av forskere og studenter ved universiteter og høgskoler. Ulike virksomheter i statsforvaltningen er også en sentral brukergruppe. For tiden inngår databasen i flere forskningsprosjekt, bl.a. prosjektet Tilsyn, regulering og kontroll ved Rokkansenteret, som studerer styrings- og autonomirelasjoner i forvaltningsorgan. Data fra basen er også sentrale i prosjekter om sentraladministrasjonens historie og om utviklingen av offentlige reguleringsorgan i sentraladministrasjonen etter 1945. Databasen gir således grunnlag for å dokumentere og systematisere kunnskap om viktige utviklingstrekk i staten.

Arbeidet med basen tok til ved LOS-senteret ved UiB i 1992 og senere videreført av Rokkansenteret. Fra starten av ble den utviklet i samarbeid med NSD. Etter avtale med Rokkansenteret ble Forvaltningsdatabasen fra 1. april 2006 flyttet til NSD. Basen er tilgjengelig på NSDs nettsider.

Datakilde: NSDs Forvaltningsdatabase

Artikkelen er publisert i NSDnytt 2/06.