NSD sertifisert

NSD er tildelt Data Seal of Approval (DSA). Sertifiseringen ble gitt etter en egenevaluering av NSDs prosedyrer, rutiner og dokumentasjon knyttet til arkivering og gjenbruk av forskningsdata.

DSA er del av et europeisk rammeverk for evaluering og sertifisering av digitale lagringstjenester og består av en rekke krav som må være oppfylt. Kravene er knyttet til prosedyrer for å hente inn data, hvordan data forvaltes og hvordan data distribueres. Gjennom sertifiseringen og det arbeidet som ligger bak, forsikres dataprodusenter og forskere om at data bevares og forvaltes på en sikker og pålitelig måte. Man forsikrer om at data og datadokumentasjon i uoverskuelig framtid vil være tilgjengelig for forskningsformål, samtidig som det gir brukere av arkivtjenestene en mulighet til å vurdere arkivtjenestens egenskaper og kvalitet.

I forbindelse med evalueringen ble det derfor besluttet å utvikle helt nye nettsider knyttet til arkivering og gjenbruk av forskningsdata. Sidene ble lansert både på norsk og engelsk i 2014 og gir full tilgang til dokumentasjon av NSDs tjenester i henhold til kravene i DSA.

NSD er gitt i oppgave av Kunnskapsdepartementet å være norsk tjenesteleverandør i forskningsinfrastrukturen CESSDA. I henhold til CESSDAs vedtekter skal alle tjenesteleverandører holder en minimumsstandard på de tjenester som leveres. Flere av de krav som stilles samsvarer med forutsetningene for å oppnå DSA og CESSDA har vedtatt at alle tjenesteleverandører skal oppnå DSA.

Generell informasjon om Data Seal of Approval: http://www.datasealofapproval.org/en/

NSDs Data Seal of Approval: https://assessment.datasealofapproval.org/assessment_144/seal/html/