Forskningsdata skal deles

Forskningsrådet har nå for første gang vedtatt en policy og retningslinjer for åpen tilgang til offentlig finansierte forskningsdata.

Hovedprinsippet i rettledningen er klar: Forskningsdata skal deles. Forskningsdata skal «i utgangspunktet […] være tilgjengelig for relevante brukere, på like betingelser, til lavest mulig kostnad.» At forskningsrådet nå tydeliggjør sin policy gjennom retningslinjer for åpen tilgang og deling av data er svært viktig for arbeidet med å bygge nasjonale forskningsdataarkiv og felles datatjenester for norsk forskning. De nye retningslinjene og de virkemidler som foreslås for å realisere policyen, vil forhåpentligvis bidra til at flere forskere gjør sine data tilgjengelige for andre.

Retningslinjene er formulert som en rekke anbefalinger og peker også på hvordan Forskningsrådets policy for deling av data skal iverksettes. Det viktigste nye virkemiddelet er forslaget om å innføre et krav om datahåndteringsplaner for prosjekter, fulgt opp med nye prosedyrer både i saksbehandlingen og prosjektoppfølgingen. Videre presiseres det at praksisen med kontraktfestede krav om arkivering av forskningsdata skal videreføres som et viktig redskap for å sikre at forskningens resultater kan etterprøves og benyttes til nye forskningsformål i fremtiden. Det legges også vekt på etablering og videreutvikling av gode infrastrukturer for datalagring og datahåndtering.

NSD er et nasjonalt arkiv for forskningsdata og arbeider for å gjøre tilgang til data så enkel som mulig. NSD har siden 1981 hatt ansvar for arkivering av data fra prosjekter med finansiering fra Norges forskningsråd og arkiveringsplikten har vært innarbeidet i kontraktsvilkårene. Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning (RSF) og Rådet for humanistisk forskning (RHF) var pionerer på dette området da de alt tidlig på 80-tallet vedtok regler for avlevering og gjenbruk av data tilrettelagt med midler fra Norges forskningsråd. I 1995 besluttet Norges forskningsråd at NSD skulle være arkivinstans for prosjekter med finansiering fra områdene for Miljø og utvikling og Medisin og helse.

Per i dag er oppdraget fra Norges forskningsråd at NSD har forpliktet seg til å sørge for at en kopi data fra prosjekter innenfor samfunnsvitenskap, humaniora, medisin og helse, miljø og utviklingsforskning overføres til og lagres hos NSD for gjenbruk til forskningsformål.

Etter avtale med Universitets- og høgskolerådet tilbyr NSD også arkivering av data fra prosjekter utført av forskere og studenter ved universitetene og de statlige og vitenskapelige høgskolene. Tilsvarende avtaler er inngått med de nasjonale forskningsinstituttene og andre institusjoner som benytter NSD som personvernombud. Arkiveringstilbudet omfatter også lagring av persondata.

Kilder