Omlegging fra 2005

Merknader til statistikken

Fra og med 2005 har Statistisk sentralbyrå overtatt rapporteringen av kirkedata. Dette medførte også visse endringer i rapporteringsskjema. Derfor er 5 variabler for de 20 variablene vi har valgt å kalle Nøkkeltall borte etter 2004 - årgangen. Videre er det noen justeringer angående spørsmålsstillingen for noen resterende variabler. Likevel er disse endringene såpass små at variablene med forsiktighet likevel kan sammenlignes med foregående årganger.

Det er også en del manglende data for 2005 – årgangen. Det gjelder både på enhetsnivå (sogn som overhodet ikke har rapportert) og på variabelnivå (enkeltopplysninger som ikke er rapportert). Dette er mangler data som ikke blir reflektert på høyere nivå enn sogn. Derfor bør brukere kvalitetssjekke egne aggregerte uttak for å avdekke manglende sogn. Dette lar seg utmerket gjøre i det hierarkiet NSD sine rapporter legger opp til.

Variablene som går ut etter fra 2005 er følgende:
• Herav utmeldt til annet kristent trossamfunn
• Herav døpte som er 12 år eller eldre
• Andre gudstjenestelige arrangement med nattverd
• Nattverdsgjester, andre gt.arr.med nattverd
• Forordnede gudstjenester

Nedenfor er spørsmålene for variabler som inngår i det som blir kalt Nøkkeltall før omleggingen sammensatt med de nye variabler (nytt registreringsskjema) fra 2005:
1) INNMELDT I DEN NORSKE KIRKE Hvor mange innmeldinger ble registrert?
2) UTMELDT AV DEN NORSKE KIRKE Hvor mange utmeldinger ble registrert?
3) HERAV UTMELDT TIL ANNET KRISTENT TROSSAMFUNN Ingen
4) DØPTE INNFØRT MED NUMMER Hvor mange dåpshandlinger (barn og voksne) ble utført i soknet?
5) HERAV DØPTE 12 ÅR ELLER ELDRE Ingen
6) DØPTE BOSATT I SOKNET Hvor mange av disse døpte hadde bostedsadresse i soknet?
7) EKTESKAPSINNGÅELSE MED FORBØNN, INNFØRT MED NUMMER Hvor mange kirkelige vigsler ble utført i soknet?
8) EKTESKAPSINNGÅELSE MED FORBØNN, DER BRUDEN BOR I SOKNET I hvor mange av disse vigslene hadde minst en av ektefellene bostedsadresse i soknet?
9) FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP Hvor mange forbønnshandlinger for borgerlige inngåtte ekteskap ble utført i soknet?
10) GRAVFERDER, INNFØRT MED NUMMER Hvor mange gravferder ble utført?
11) UNGE SOM HAR DELTATT I KONFIRMASJONSGUDSTJENESTEN Hvor mange ble konfirmert i soknet?
12) HOVEDGUDSTJENESTER PÅ SØN- OG HELLIGDAGER Hvor mange gudstjenester ble totalt holdt på søn- og helligdager?
13) DELTAKERE, HOVEDGUDSTJENESTER PÅ SØN- OG HELLIGDAGER Hvor mange deltok på gudstjenestene på søn- og helligdager?
14) ALLE ANDRE GUDSTJENESTER/MØTER MED GUDSTJENESTELIG KARAKTER I ALT Hvor mange gudstjenester ble totalt holdt utenom søn- og helligdager?
15) DELTAKERE, ALLE ANDRE GUDSTJENESTER/MØTER MED GUDSTJENESTELIG KARAKTER I ALT Hvor mange deltok på gudstjeneste utenom søn- og helligdager?
16) HOVEDGUDSTJENESTER MED NATTVERD SØN- OG HELLIGDAGER Gudstjenester med nattverd?
17) NATTVERDSGJESTER, HOVEDGUDSTJENESTER MED NATTVERD SØN- OG HELLIGDAGER Gudstjenester med nattverd? Deltakere
18) ANDRE GUDSTJENESTELIGE ARRANGEMENT MED NATTVERD Ingen
19) NATTVERDSGJESTER, ANDRE GUDSTJENESTELIGE ARRANGEMENT MED NATTVERD Ingen
20) FORORDNEDE GUDSTJENESTER Ingen