Variabeldokumentasjon 2000-2004

Nedenfor finnes kapittelvis dokumentasjon på hvilke variabler statistikkskjemaet for 2000-2004 inneholder. Variablene er også kort beskrevet etter veiledningen som fulgte skjemaet.

Kapittel 1. Nøkkeltall

INNMELDT I DEN NORSKE KIRKE: Antall personer innmeldt i Den norske kirke. Pkt. 1.1. i statistikkskjemaet. Opplysningen hentes fra kirkeboken.

UTMELDT AV DEN NORSKE KIRKE: Antall personer utmeldt av Den norske kirke. Pkt. 1.2. i statistikkskjemaet. Opplysningen hentes fra kirkeboken.

HERAV UTMELDT TIL ANNET KRISTENT TROSSAMFUNN: Av antallet utmeldte i statistikkskjemaets pkt. 1.2., oppgis her antall personer som ved utmelding av Dnk har opplyst om overgang til andre kristne trossamfunn/kirkesamfunn (ikke livssynssamfunn). Pkt. 1.2.1. i statistikkskjemaet.

DØPTE INNFØRT MED NUMMER: Antall døpte i soknet, uavhengig av bosted. Pkt. 1.3. i statistikkskjemaet. Opplysningen hentes fra kirkeboken.

HERAV DØPTE 12 ÅR ELLER ELDRE: Av antallet døpte i statistikkskjemaets pkt. 1.3., oppgis her antall døpte som er 12 år pr. 1.1. i registreringsåret eller eldre (døpt etter ordning for dåp av voksne). Tallet fremkommer ved at en gjennomgår dåpsprotokollen ved å sammenlikne dåpsdato med fødselsår. Pkt. 1.3.1. i statistikkskjemaet.

DØPTE BOSATT I SOKNET: Antall døpte i som bor i soknet uavhengig om de er døpt i eller utenfor soknet. Tallet fremkommer på følgende måte: Antall døpte innført med nummer, minus antall døpte bosatt utenfor soknet, pluss antall døpte innført uten nummer, dvs. personer som er bosatt i soknet, men som er døpt i annet sokn. Pkt. 1.4. i statistikkskjemaet.

EKTESKAPSINNGÅELSE MED FORBØNN, INNFØRT MED NUMMER: Antallet kirkelige vigsler, innført med nummer i følge kirkeboken. Pkt. 1.5. i statistikkskjemaet.

EKTESKAPSINNGÅELSE MED FORBØNN, DER BRUDEN BOR I SOKNET: Antall inngåtte ekteskap der bruden bor i soknet, uavhengig av hvor vigselen har funnet sted (jf. melding om vigsel). Pkt. 1.6. i statistikkskjemaet.

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP: Pkt. 1.7. i statistikkskjemaet. Opplysningen hentes fra dagsregisteret.

GRAVFERDER, INNFØRT MED NUMMER: Antall gravferder innført med nummer, uavhengig av avdødes bopel. Gravferder som skjer fra kapell og krematorier utenfor soknets grenser kan tas med dersom dette er fastsatt ordning mellom menigheter på stedet. Pkt. 1.8. i statistikkskjemaet.

UNGE SOM HAR DELTATT I KONFIRMASJONSGUDSTJENESTEN (FORBØNNSHANDLINGEN): Antall unge som har deltatt i konfirmasjonsgudstjenesten (forbønnshandlingen). Pkt. 1.9. i statistikkskjemaet.

HOVEDGUDSTJENESTER PÅ SØN- OG HELLIGDAGER: Antall hovedgudstjenester som avholdes søn- og helligdag, uavhengig om de holdes på dag- eller kveldstid, f.eks. skjærtordag, 2.dagene o.l. Her tas også med julaftens gudstjeneste(r). Avholdes det to "like" gudstjenester etter hverandre f.eks. i forbindelse med konfirmasjon, julaften regnes begge/alle med som hovedgudstjenester. Dåp som holdes umiddelbart etter gudstjeneste regnes ikke som egen gudstjeneste. Pkt. 1.10. i statistikkskjemaet.

DELTAKERE, HOVEDGUDSTJENESTER PÅ SØN- OG HELLIGDAGER: Antall deltakere ved hovedgudstjenester som avholdes søn- og helligdag, uavhengig om de holdes på dag- eller kveldstid. Her tas også med deltakere ved julaftens gudstjeneste(r). Pkt. 1.10. i statistikkskjemaet.

ALLE ANDRE GUDSTJENESTER/MØTER MED GUDSTJENESTLIG KARAKTER I ALT: Tall på alle andre gudstjenester og møter med gudstjenlig karakter enn hovedgudstjenester avholdt søn- og helligdag. Inkluderer alle gudstjenester som holdes i kirken/lokaler innviet til kirkelig bruk, inkl. barnehage- og skolegudstjenester, gudstjenester ved institusjoner, friluftsgudstjenester, lysmesser o.l., jf. Gudstjenesteboken kap. III og IV. Andakter ved institusjoner er ikke med her. Pkt. 1.11. i statistikkskjemaet.

DELTAKERE, ALLE ANDRE GUDSTJENESTER/MØTER MED GUDSTJENESTLIG KARAKTER I ALT: Deltakere ved alle andre gudstjenester og møter med gudstjenlig karakter enn hovedgudstjenester avholdt søn- og helligdag. Inkluderer alle deltakere ved gudstjenester som holdes i kirken/lokaler innviet til kirkelig bruk, inkl. barnehage- og skolegudstjenester, gudstjenester ved institusjoner, friluftsgudstjenester, lysmesser o.l., jf. Gudstjenesteboken kap. III og IV. Deltakere på andakter ved institusjoner er ikke med her. Pkt. 1.11. i statistikkskjemaet.

HOVEDGUDSTJENESTER MED NATTVERD SØN- OG HELLIGDAGER: Antall hovedgudstjenester med nattverd på søn- og helligdag. Pkt. 1.12. i statistikkskjemaet.

NATTVERDSGJESTER, HOVEDGUDSTJENESTER MED NATTVERD SØN- OG HELLIGDAGER: Antall nattverdsgjester ved hovedgudstjenester med nattverd på søn- og helligdag. Pkt. 1.12. i statistikkskjemaet.

ANDRE GUDSTJENESTLIGE ARRANGEMENT MED NATTVERD: Antall andre gudstjenestlige arrangement med nattverd enn hovedgudstjenester med nattverd på søn- og helligdag, inkludert nattverd ved soknebud og institusjoner. Nye innsamlingsrutiner gjør at en viss underrapporterting kan finnes her. Pkt. 1.13. i statistikkskjemaet.

NATTVERDSGJESTER, ANDRE GUDSTJENESTLIGE ARRANGEMENT MED NATTVERD: Antall nattverdsgjester ved andre gudstjenestlige arrangement med nattverd enn hovedgudstjenester med nattverd på søn- og helligdag, inkludert nattverd ved soknebud og institusjoner. Nye innsamlingsrutiner gjør at en viss underrapporterting kan finnes her. Pkt. 1.13. i statistikkskjemaet.

FORORDNEDE GUDSTJENESTER: Det totale antall gudstjenester som biskopen har forordnet (fastsatt) skal holdes i soknet for samtlige kirker. Har biskopen forordnet egne dåpsgudstjenester umiddelbart etter høymessen skal slike tas med her. Pkt. 1.14. i statistikkskjemaet.

Kapittel 2. Gudstjenester m.v.


FAMILIE- OG UNGDOMSGUDSTJENESTER I ALT: Totalt antall familie- og ungdomsgudstjenester. Pkt. 2.1. i statistikkskjemaet.

DELTAKERE FAMILIE- OG UNGDOMSGUDSTJENESTER I ALT: Deltakere ved familie- og ungdomsgudstjenester. Pkt. 2.1. i statistikkskjemaet.

HERAV FAMILIE- OG UNGDOMSGUDSTJENESTER SOM HOVEDGUDSTJENESTER SØN- OG HELLIGDAG: Antall familie- og ungdomsgudstjenester avholdt som hovedgudstjenester på søn- og helligdager. Pkt. 2.1.1. i statistikkskjemaet.

DELTAKERE, FAMILIE- OG UNGDOMSGUDSTJENESTER SOM HOVEDGUDSTJENESTER SØN- OG HELLIGDAG: Deltakere ved familie- og ungdomsgudstjenester avholdt som hovedgudstjenester på søn- og helligdag. Pkt. 2.1.1. i statistikkskjemaet.

MUSIKKGUDSTJENESTER, MUSIKKANDAKTER I ALT: Totalt antall musikkgudstjenester, musikkandakter i alt. Konserter og andre musikkarrangementer er ikke med her. Pkt. 2.2. i statistikkskjemaet.

DELTAKERE, MUSIKKGUDSTJENESTER/MUSIKKANDAKTER I ALT: Totalt antall deltakere ved musikkgudstjenester og musikkandakter. Deltakere ved konserter og andre musikkarrangementer er ikke med her. Pkt. 2.2. i statistikkskjemaet.

GUDSTJENESTER I KIRKEN FOR BARNEHAGER: Antall barnehagegudstjenester avholdt i kirken(e). Pkt. 2.3. i statistikkskjemaet.

DELTAKERE, GUDSTJENESTER I KIRKEN FOR BARNEHAGER: Deltakere ved barnehagegudstjenester avholdt i kirken(e). Pkt. 2.3. i statistikkskjemaet.

SKOLEGUDSTJENESTER I KIRKEN (EVT. PÅ SKOLEN): Antall skolegudstjenester som er holdt i kirken(e) (evt. på skolen(e). Pkt. 2.4. i statistikkskjemaet.

DELTAKERE SKOLEGUDSTJENESTER I KIRKEN (EVT. PÅ SKOLEN): Deltakere ved skolegudstjenester som er holdt i kirken(e) (evt. på skolene). Pkt. 2.4. i statistikkskjemaet.

GUDSTJENESTER MED SKRIFTEMÅL: Antall gudstjenester med skriftemål. Pkt. 2.5. i statistikkskjemaet.

ANTALL TIL SKRIFTE, GUDSTJENESTER MED SKRIFTEMÅL: Antall til skrifte (skriftemål) ved gudstjenester med skriftemål. Pkt. 2.5. i statistikkskjemaet.

GUDSTJENESTER MED NATTVERD VED INSTITUSJONER: Totalt antall gudstjenester med nattverd avholdt ved institusjoner. Pkt. 2.6. i statistikkskjemaet.

NATTVERDSGJESTER, GUDSTJENESTER MED NATTVERD VED INSTITUSJONER: Totalt antall nattverdsgjester ved gudstjenester med nattverd avholdt ved institusjoner. Pkt. 2.6. i statistikkskjemaet.

SOKNEBUD: Antall soknebud. Pkt. 2.7. i statistikkskjemaet.

NATTVERDSGJESTER VED SOKNEBUD: Antall nattverdsgjester ved soknebud. Pkt. 2.7. i statistikkskjemaet.

MESSEFALL (PGA. SYKDOM, VIKARMANGEL M.V.): Antall messefall pga. sykdom, vikarmangel m.v. Pkt. 2.8. i statistikkskjemaet.

Kapittel 3. Barnehage og skolekontakt


BARNEHAGEBESØK I KIRKEN(E): Antall barnehagebesøk i kirken(e), omvisning i kirken eller menigheten. Pkt. 3.1. i statistikkskjemaet.

DELTAKERE, BARNEHAGEBESØK I KIRKEN(E): Totalt tall på deltakere ved barnehagebesøk i kirken(e), omvisning i kirken eller menigheten. Pkt. 3.1. i statistikkskjemaet.

BESØK I BARNEHAGEN(E) VED PREST, KATEKET ELLER ANNEN MENIGHETSARBEIDER: Antall besøk i barnehagen(e), f.eks. ved andakter, undervisningstimer o.l. som prest, kateket eller annen menighetsarbeider har hatt. Pkt. 3.2. i statistikkskjemaet.

DELTAKERE BESØK I BARNEHAGEN(E) VED PREST, KATEKET ELLER ANNEN MENIGHETSARBEIDER: Totalt tall på deltakere ved besøk i barnehagen, f.eks. ved andakter, undervisningstimer o.l. som prest, kateket eller annen menighetsarbeider har hatt. Pkt. 3.2. i statistikkskjemaet.

SÆRSKILTE MØTER/KONFERANSER MED BARNEHAGELÆRERE: Antall særskilte møter /konferanser som menighetens ansatte har med barnehagelærere. Pkt. 3.3. i statistikkskjemaet.

KLASSEBESØK I KIRKEN(E): Antall besøk av skoleklasser i kirken(e), omvisning i kirken eller menigheten. Pkt. 3.4. i statistikkskjemaet.

DELTAKERE, KLASSEBESØK I KIRKEN(E): Totalt tall på deltakere ved besøk av skoleklasser i kirken(e), omvisning i kirken eller menigheten. Pkt. 3.4. i statistikkskjemaet.

BESØK I SKOLEKLASSER, SKOLEANDAKT PÅ SKOLEN VED PREST, KATEKET ELLER ANNEN MENIGHETSARBEIDER: Antall besøk i skoleklasser, skoleandakt på skolen, undervisningstimer o.l. ved prest, kateket eller annen menighetsarbeider. Pkt. 3.5. i statistikkskjemaet.

DELTAKERE, BESØK I SKOLEKLASSER, SKOLEANDAKT PÅ SKOLEN VED PREST, KATEKET ELLER ANNEN MENIGHETSARBEIDER: Totalt tall på deltakere ved besøk i skoleklasser, skoleandakt på skolen, undervisningstimer o.l. ved prest, kateket eller annen menighetsarbeider. Pkt. 3.5. i statistikkskjemaet.

SÆRSKILTE MØTER/KONFERANSER MED LÆRERE: Særskilte møter/konferanser som menighetens ansatte har med lærere. Pkt. 3.6. i statistikkskjemaet.

Kapittel 4. Barne- og ungdomsarbeid


KONTINUERLIGE/REGELMESSIGE TILTAK FOR BARN OPP TIL KONFIRMASJONSALDER: Antall kontinuerlige/regelmessige tiltak for barn opp til konfirmasjonsalder gjelder tallet på faste tiltak som avholdes ukentlig eller månedlig. Det kan være søndagsskole,barnegrupper, barnekor, speidergrupper o.l. Pkt. 4.1. i statistikkskjemaet.

ANTALL SAMLINGER, KONTINUERLIGE/REGELMESSIGE TILTAK FOR BARN OPP TIL KONFIRMASJONSALDER: Totalt antall samlinger for samtlige kontinuerlige/regelmessige tiltak for barn opp til konfirmasjonsalder. Kontinuerlige/regelmessige tiltak for barn opp til konfirmasjonsalder gjelder faste tiltak som avholdes ukentlig eller månedlig. Det kan være søndagsskole,barnegrupper, barnekor, speidergrupper o.l. Variabelen er sannsynligvis beheftet med en del feil, grunnet ny føringspraksis fra 2000. Pkt. 4.1. i statistikkskjemaet.

ANTALL DELTAKERE, KONTINUERLIGE/REGELMESSIGE TILTAK FOR BARN OPP TIL KONFIRMASJONSALDER: Totalt antall deltakere for samtlige samlinger når det gjelder kontinuerlige/regelmessige tiltak for barn opp til konfirmasjonsalder. Kontinuerlige/regelmessige tiltak for barn opp til konfirmasjonsalder gjelder faste tiltak som avholdes ukentlig eller månedlig. Det kan være søndagsskole,barnegrupper, barnekor, speidergrupper o.l. Variabelen er sannsynligvis beheftet med feil grunnet endret føringspraksis fra 2000. Mange oppgir sannsynligvis gjennomsnittstall for deltakelse i stedet for totaltall. Pkt. 4.1. i statistikkskjemaet.

AVGRENSEDE/ENKELTSTÅENDE TILTAK FOR BARN OPP TIL KONFIRMASJONSALDER: Antall avgrensede/enkeltstående tiltak for barn opp til konfirmasjonsalder. Avgrensede tiltak gjelder tallet på enkeltarrangement og tiltak som foregår over en begrenset periode, f.eks. dåpshilsener, utdeling av kirkebok, dåpsskole o.l. Pkt. 4.2. i statistikkskjemaet.

ANTALL SAMLINGER, AVGRENSEDE/ENKELTSTÅENDE TILTAK FOR BARN OPP TIL KONFIRMASJONSALDER: Totalt antall samlinger for samtlige avgrensede/enkeltstående tiltak for barn opp til konfirmasjonsalder. Avgrensede tiltak gjelder tallet på enkeltarrangement og tiltak som foregår over en begrenset periode, f.eks. dåpshilsener, utdeling av kirkebok, dåpsskole o.l. Variabelen er sannsynligvis beheftet med en del feil, grunnet ny føringspraksis fra 2000. Pkt. 4.2. i statistikkskjemaet.

ANTALL DELTAKERE, AVGRENSEDE/ENKELTSTÅENDE TILTAK FOR BARN OPP TIL KONFIRMASJONSALDER: Totalt antall deltakere for samtlige samlinger når det gjelder avgrensede/enkeltstående tiltak for barn opp til konfirmasjonsalder. Avgrensede tiltak gjelder tallet på enkeltarrangement og tiltak som foregår over en begrenset periode, f.eks. dåpshilsener, utdeling av kirkebok, dåpsskole o.l. Variabelen er sannsynligvis beheftet med feil grunnet endret føringspraksis fra 2000. Pkt. 4.2. i statistikkskjemaet.

FRIVILLIGE MEDARBEIDERE TILTAK FOR BARN: Antall frivillige medarbeidere/ledere som er engasjerte i barnearbeidet. Pkt. 4.3. i statistikkskjemaet.

KONTINUERLIGE/REGELMESSIGE TILTAK FOR UNGE I OG ETTER KONFIRMASJONSTIDEN: Antall kontinuerlige/regelmessige tiltak for unge i og etter konfirmasjonstiden gjelder tallet på faste tiltak som avholdes ukentlig eller månedlig. Det kan være ungdomsklubb, samtalegrupper, gospelkor o.l. Pkt. 4.4. i statistikkskjemaet.

ANTALL SAMLINGER, KONTINUERLIGE/REGELMESSIGE TILTAK FOR UNGE I OG ETTER KONFIRMASJONSTIDEN: Totalt antall samlinger for samtlige kontinuerlige/regelmessige tiltak for unge i og etter konfirmasjonstiden. Kontinuerlige/regelmessige tiltak for unge i og etter konfirmasjonstiden gjelder faste tiltak som avholdes ukentlig eller månedlig. Det kan være ungdomsklubb, samtalegrupper, gospelkor o.l. Variabelen er sannsynligvis beheftet med feil grunnet ny føringspraksis i 2000. Pkt. 4.4. i statistikkskjemaet.

ANTALL DELTAKERE, KONTINUERLIGE/REGELMESSIGE TILTAK FOR UNGE I OG ETTER KONFIRMASJONSTIDEN: Totalt antall deltakere for samtlige samlinger når det gjelder kontinuerlige/regelmessige tiltak for unge i og etter konfirmasjonstiden. Kontinuerlige/regelmessige tiltak for unge i og etter konfirmasjonstiden gjelder faste tiltak som avholdes ukentlig eller månedlig. Det kan være ungdomsklubb, samtalegrupper, gospelkor o.l. Variabelen er sannsynligvis beheftet med feil grunnet endret føringspraksis fra 2000. Mange oppgir gjennomsnittstall for deltakelse i stedet for totaltall. Pkt. 4.4. i statistikkskjemaet.

AVGRENSEDE/ENKELTSTÅENDE TILTAK FOR UNGE I OG ETTER KONFIRMASJONSTIDEN: Antall avgrensede/enkeltstående tiltak for unge i og etter konfirmasjonstiden. Avgrensede tiltak gjelder tallet på enkeltarrangement og tiltak som foregår over en begrenset periode, f.eks. weekends, aksjoner, gospelkvelder, lederkurs o.l. Pkt. 4.5. i statistikkskjemaet.

ANTALL SAMLINGER, AVGRENSEDE/ENKELTSTÅENDE TILTAK FOR UNGE I OG ETTER KONFIRMASJONSTIDEN: Totalt antall samlinger for samtlige avgrensede/enkeltstående tiltak for unge i og etter konfirmasjonstiden. Avgrensede tiltak gjelder tallet på enkeltarrangement og tiltak som foregår over en begrenset periode, f.eks. weekends, aksjoner, gospelkvelder, lederkurs o.l. Variabelen er sannsynligvis beheftet med en del feil grunnet ny føringspraksis i 2000. Pkt. 4.5. i statistikkskjemaet.

ANTALL DELTAKERE, AVGRENSEDE/ENKELTSTÅENDE TILTAK FOR UNGE I OG ETTER KONFIRMASJONSTIDEN: Totalt antall deltakere for samtlige avgrensede/enkeltstående tiltak for unge i og etter konfirmasjonstiden. Avgrensede tiltak gjelder tallet på enkeltarrangement og tiltak som foregår over en begrenset periode, f.eks. weekends, aksjoner, gospelkvelder, lederkurs o.l. Pkt. 4.5. i statistikkskjemaet.

FRIVILLIGE MEDARBEIDERE - TILTAK FOR UNGE: Antall frivillige medarbeidere/ledere som er engasjerte i ungdomsarbeidet. Pkt. 4.6. i statistikkskjemaet.

Kapittel 5. Menighetsråd m.v.


MENIGHETSRÅDSMØTER: Antall menighetsrådsmøter som har vært avholdt. Pkt. 5.1. i statistikkskjemaet.

MENIGHETSMØTER: Antall menighetsmøter som har vært avholdt, inkludert årsmøte. Pkt. 5.2. i statistikkskjemaet.

DELTAKERE, MENIGHETSMØTER: Antall deltakere på menighetsmøter som har vært avholdt, inkludert årsmøte. Pkt. 5.2. i statistikkskjemaet.

UTVALG, KOMITÉER M.V. UNDER MENIGHETSRÅDET: Antallet utvalg, komiteer, råd og arbeidsgrupper som menighetsrådet har nedsatt. Pkt. 5.3. i statistikkskjemaet.

MEDLEMMER AV UTVALG, KOMITÉER M.V. UNDER MENIGHETSRÅDET: Antall medlemmer i faste utvalg, kommiteer, råd og arbeidsgrupper som menighetsrådet har nedsatt. Pkt. 5.3. i statistikkskjemaet.

MEDARBEIDERSAMLINGER: Antall medarbeidersamlinger som har vært avholdt for menighetsrådsmedlemmer, stab og frivillige medarbeidere i menigheten. Ordinære stabsmøter er ikke med. Pkt. 5.4. i statistikkskjemaet.

DELTAKERE, MEDARBEIDERSAMLINGER: Antall deltakere ved medarbeidersamlinger som har vært avholdt for menighetsrådsmedlemmer, stab og frivillige medarbeidere i menigheten. Deltakelse ved ordinære stabsmøter er ikke med. Pkt. 5.4. i statistikkskjemaet.

Kapittel 6. Kirker


GODKJENTE KIRKER: Antall kirker som er godkjent av departementet, jf. kirkelovens §17, og som benyttes til menighetens hovedgudstjenester. Pkt. 6.1. i statistikkskjemaet.

ANDRE LOKALER INNVIET TIL KIRKELIG BRUK: Antall andre kirker og lokaler innviet til kirkelig bruk enn de som benyttes til menighetens faste hovedgudstjenester. Dette kan være fjellkirker, sportskapell, leirsteder, menighetshus, bedehus,skoler osv. som benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger noen få ganger i året, eller ved spesielle anledninger. Pkt. 6.2. i statistikkskjemaet.

Kapittel 7. Økonomi


KIRKEOFRINGER (OFFER/KOLLEKT) I ALT: Summen i kroner av kirkeofringene (de samlede offer- og kollektinntekter) som samles inn i kirken(e) ved ordinære gudstjenester. Pkt. 7.1. i statistikkskjemaet.

KIRKEOFRINGER (OFFER/KOLLEKT) SOM GÅR TIL EGEN VIRKSOMHET: Summen i kroner av kirkeofringene (de samlede offer- og kollektinntekter) som samles inn i kirken(e) ved ordinære gudstjenester, og som går til menighetens egen virksomhet. Pkt. 7.1. i statistikkskjemaet.

ANDRE INNSAMLINGER/KOLLEKTER OG GAVEINNTEKTER I SOKNET I ALT: Summen i kroner av andre innsamlinger/kollekter og gaveinntekter enn de offer- og kollektinntekter som samles inn i kirken(e) ved ordinære gudstjenester. Her er inntekter fra andre kollekter, gaver, arv, basarer, konsertinntekter og inntekter ved loppemarked, julemesser, innsamlinger til ulike formål som til menighetsblad, diakonale tiltak, barnearbeid, menighetshus, utsmykking av kirken, fasteaksjon, misjonsprosjekter, minnegaver til kirken osv. som inngår i menighetens arbeid/regnskap med. Pkt. 7.2. i statistikkskjemaet.

ANDRE INNSAMLINGER/KOLLEKTER OG GAVEINNTEKTER I SOKNET SOM GÅR TIL EGEN VIRKSOMHET: Summen i kroner av andre innsamlinger/kollekter og gaveinntekter enn de kirkeofringene (de samlede offer- og kollektinntekter) som samles inn i kirken(e) ved ordinære gudstjenester, og som går til menighetens egen virksomhet. Her er inntekter fra andre kollekter, gaver, arv, basarer, konsertinntekter og inntekter ved loppemarked, julemesser, innsamlinger til ulike formål som til menighetsblad, diakonale tiltak, barnearbeid, menighetshus, utsmykking av kirken, fasteaksjon, misjonsprosjekter, minnegaver til kirken osv. som inngår i menighetens arbeid/regnskap med. Pkt. 7.2. i statistikkskjemaet.

INNKOMMET GJENNOM MENIGHETENS GIVERTJENESTE I ALT: Innkommet beløp i kroner gjennom menigheten(e)s givertjeneste (givere kan forplikte seg til å gi et bestemt årlig beløp til et konkret prosjekt, f.eks. til misjonsprosjekt o.a. eller generelt til menighetsarbeidet). Pkt. 7.3. i statistikkskjemaet.

INNKOMMET GJENNOM MENIGHETENS GIVERTJENESTE SOM GÅR TIL EGEN VIRKSOMHET: Innkommet beløp i kroner gjennom menighetens givertjeneste som går til menighetens egen virksomhet (givere kan forplikte seg til å gi et bestemt årlig beløp til et konkret prosjekt, f.eks. til misjonsprosjekt o.a. eller generelt til menighetsarbeidet). Pkt. 7.3. i statistikkskjemaet.

Kapittel 8. Diakoni og omsorgsarbeid


KONTINUERLIGE/REGELMESSIGE DIAKONALE TILTAK FOR VOKSNE: Antall kontinuerlige/regelmessige diakonale tiltak for voksne gjelder tiltak som holdes ukentlig/månedlig eller minimum 3 ganger per semester. Det kan være besøkstjeneste, eldretreff, hyggetreff, kirkeskyss, kjøretjeneste, samtale-, omsorgs, sorg-, ekteskapsgrupper, menighetspleieforeninger osv. Det kan også være jevnlige andakter, miljøkvelder på institusjoner o.l. Pkt. 8.1. i statistikkskjemaet.

ANTALL SAMLINGER, KONTINUERLIGE/REGELMESSIGE DIAKONALE TILTAK FOR VOKSNE: Totalt antall samlinger for samtlige kontinuerlige/regelmessige diakonale tiltak for voksne. Kontinuerlige/regelmessige diakonale tiltak for voksne gjelder tiltak som holdes ukentlig/månedlig eller minimum 3 ganger per semester. Det kan være besøkstjeneste, eldretreff, hyggetreff, kirkeskyss, kjøretjeneste, samtale-, omsorgs, sorg-, ekteskapsgrupper, menighetspleieforeninger osv. Det kan også være jevnlige andakter, miljøkvelder på institusjoner o.l. Variabelen er sannsynligvis beheftet med feil grunnet ny føringspraksis i 2000. Pkt. 8.1. i statistikkskjemaet.

ANTALL DELTAKERE, KONTINUERLIGE/REGELMESSIGE DIAKONALE TILTAK FOR VOKSNE: Totalt antall deltakere for samtlige samlinger for samtlige kontinuerlige/regelmessige diakonale tiltak for voksne. Kontinuerlige/regelmessige diakonale tiltak for voksne gjelder tiltak som holdes ukentlig/månedlig eller minimum 3 ganger per semester. Det kan være besøkstjeneste, eldretreff, hyggetreff, kirkeskyss, kjøretjeneste, samtale-, omsorgs, sorg-, ekteskapsgrupper, menighetspleieforeninger osv. Det kan også være jevnlige andakter, miljøkvelder på institusjoner o.l. Variabelen er sannsynligvis beheftet med feil, da mange oppgir gjennomsnittstall for deltakelse i stedet for totaltall. Pkt. 8.1. i statistikkskjemaet.

AVGRENSEDE/ENKELTSTÅENDE DIAKONALE TILTAK FOR VOKSNE: Avgrensede diakonale tiltak for voksne gjelder tiltak av engangskarakter eller som foregår over en begrenset periode, f.eks. arrangementer, temakvelder, blomsterhilsener, ekteskapskurs, aksjoner, eldrefest, sporadiske andakter på institusjoner, medarbeiderkurs osv. Pkt. 8.2. i statistikkskjemaet.

ANTALL SAMLINGER AVGRENSEDE/ENKELTSTÅENDE DIAKONALE TILTAK FOR VOKSNE: Totalt antall samlinger for samtlige avgrensede/enkeltstående diakonale tiltak for voksne. Avgrensede/enkeltstående diakonale tiltak for voksne gjelder tiltak av engangskarakter eller som foregår over en begrenset periode, f.eks. arrangementer, temakvelder, blomsterhilsener, ekteskapskurs, aksjoner, eldrefest, sporadiske andakter på institusjoner, medarbeiderkurs osv. Variabelen er sannsynlig beheftet med feil, grunnet ny føringspraksis i 2000. Pkt. 8.2. i statistikkskjemaet.

ANTALL DELTAKERE AVGRENSEDE/ENKELTSTÅENDE DIAKONALE TILTAK FOR VOKSNE: Totalt antall deltakere for samtlige avgrensede/enkeltstående diakonale tiltak for voksne. Avgrensede diakonale tiltak for voksne gjelder tiltak av engangskarakter eller som foregår over en begrenset periode, f.eks. arrangementer, temakvelder, blomsterhilsener, ekteskapskurs, aksjoner, eldrefest, sporadiske andakter på institusjoner, medarbeiderkurs osv. Pkt. 8.2. i statistikkskjemaet.

FRIVILLIGE MEDARBEIDERE I DIAKONALT ARBEID: Antall frivillige medarbeidere/ledere innen diakonalt arbeid. Pkt. 8.3. i statistikkskjemaet.

SYKEBESØK/HUSBESØK VED ANSATTE: Antall sykebesøk, husbesøk, sjelesorgsamtaler o.l. som prest og andre har. Samtaler presten har i forbindelse med kirkelige handlinger (dåpssamtale, vigselssamtale osv.) er ikke med her. Pkt. 8.4. i statistikkskjemaet.

Kapittel 9. Kor og musikkgrupper


KOR/MUSIKKGRUPPER FOR BARN OG UNGE: Antall kor og musikkgrupper for barn og unge som menigheten driver. Musikkgrupper gjelder instrumentalgrupper, band, orkester o.l. Pkt. 9.1. i statistikkskjemaet.

DELTAKERE I KOR/MUSIKKGRUPPER FOR BARN OG UNGE: Totalt antall deltakere i kor og musikkgrupper for barn og unge som menigheten driver. Deltakertallene for kor/musikkgrupper skal vise hvor mange medlemmer som tilsammen er med i slike kor/musikkgrupper. Musikkgrupper gjelder instrumentalgrupper, band, orkester o.l. Pkt. 9.1. i statistikkskjemaet.

KOR/MUSIKKGRUPPER FOR VOKSNE: Kor og musikkgrupper for voksne som menigheten driver. Musikkgrupper gjelder instrumentalgrupper, band, orkester o.l. Pkt. 9.2. i statistikkskjemaet.

DELTAKERE I KOR/MUSIKKGRUPPER FOR VOKSNE: Totalt antall deltakere i kor og musikkgrupper for voksne som menigheten driver. Deltakertallene for kor/musikkgrupper skal vise hvor mange medlemmer som tilsammen er med i slike kor/musikkgrupper. Musikkgrupper gjelder instrumentalgrupper, band, orkester o.l. Pkt. 9.2. i statistikkskjemaet.

KONSERTER O.L. I KIRKEN: Antall konserter, musikkarrangementer, musikalske tiltak o.l. som ikke inngår i musikkgudstjenester m.v., uavhengig om det tas inngangspenger. Gjelder også konserter som menigheten avholder i andre lokaler enn i kirken. Konserter som avholdes av andre som menigheten har leid ut kirken til er bare med dersom konserten/arrangementet inngår som en del av menighetens arbeid. Pkt. 9.3. i statistikkskjemaet.

DELTAKERE PÅ KONSERTER O.L. I KIRKEN: Totalt antall deltakere ved konserter, musikkarrangementer, musikalske tiltak o.l. som ikke inngår i musikkgudstjenester m.v., uavhengig om det tas inngangspenger. Gjelder også deltakere ved konserter som menigheten avholder i andre lokaler enn i kirken. Deltakere ved konserter som holdes av andre som menigheten har lånt ut kirken til er bare med dersom konserten/arrangementet inngår som en del av menighetens arbeid. Pkt. 9.3. i statistikkskjemaet.

Kapittel 10. Misjon, evangelisering, økumenikk


MENIGHETENS MISJONSPROSJEKTER I ANDRE LAND: Antall samarbeidsavtaler med misjonsorganisasjoner om misjonsoppgaver, utsending av misjonærer, økonomisk støtte. Pkt. 10.1. i statistikkskjemaet.

ANDRE SAMARBEIDS- OG SOLIDARITETSPROSJEKTER MED KIRKER I ANDRE LAND: Antall samarbeidsprosjekter, støtte-, solidaritets-og utvekslingsprosjekter menigheten har med kirker i andre land. Pkt. 10.2. i statistikkskjemaet.

VENNSKAPSMENIGHETER MED KIRKER I ANDRE LAND: Antall vennskapsmenigheter menigheten har med kirker i andre land. Pkt. 10.3. i statistikkskjemaet.

ØKUMENISKE/TVERRKIRKELIGE GUDSTJENESTER/FELLESMØTER/ARRANGEMENTER: Antall økumeniske gudstjenester, samlinger og kampanjer som menigheten er med på, uavhengig av hvor de holdes. Pkt. 10.4. i statistikkskjemaet.

DELTAKERE VED ØKUMENISKE/TVERRKIRKELIGE GUDSTJENESTER/FELLESMØTER/ARRANGEMENTER: Totalt antall deltakere ved økumeniske gudstjenester, samlinger og kampanjer som menigheten er med på, uavhengig av hvor de holdes. Pkt. 10.4. i statistikkskjemaet.

SÆRSKILTE EVANGELISERINGSTILTAK LOKALT: Særskilte evangeliseringstiltak som menigheten har igangsatt lokalt overfor spesielle aldersgrupper, målgrupper eller innenfor geografiske områder. Pkt. 10.5. i statistikkskjemaet.

MEDARBEIDERE I SÆRSKILTE EVANGELISERINGSTILTAK LOKALT: Antall frivillige medarbeidere som er engasjert i særskilte evangeliseringstiltak som menigheten har igangsatt lokalt overfor spesielle aldersgrupper, målgrupper eller innenfor geografiske områder. Pkt. 10.5. i statistikkskjemaet.

Kapittel 11. Voksenundervisning, foreninger m.v.


BIBELGRUPPER, SAMTALEGRUPPER O.L.: Antall bibelgrupper, husfelleskapsgrupper, bønnegrupper o.l. som inngår i menighetens arbeid. Pkt. 11.1. i statistikkskjemaet.

ANTALL SAMLINGER, BIBELGRUPPER, SAMTALEGRUPPER O.L.: Totalt antall samlinger for samtlige bibelgrupper, samtalegrupper o.l. Variabelen er sannsynligvis beheftet med feil, grunnet ny føringspraksis i 2000. Pkt. 11.1. i statistikkskjemaet.

ANTALL DELTAKERE, BIBELGRUPPER, SAMTALEGRUPPER O.L.: Totalt antall deltakere skal gi et bilde av hvor mange som til sammen er med i slike bibelgrupper, samtalegrupper o.l. Variabelen er sannsynligvis beheftet med feil, da mange oppgir gjennomsnittstall for deltakelse i stedet for totaltall. Pkt. 11.1. i statistikkskjemaet.

ANDRE GRUPPER OG FORENINGER (KIRKEFORENINGER, MISJONSFORENINGER O.L.): Alle andre grupper og foreninger som inngår i menighetens arbeid enn de som inngår i statistikkskjemaets pkt. 11.1., uavhengig av om de arbeider for tiltak i eller utenfor menigheten. Pkt. 11.2. i statistikkskjemaet.

ANTALL SAMLINGER, ANDRE GRUPPER OG FORENINGER (KIRKEFORENINGER, MISJONSFORENINGER O.L.): Totalt antall samlinger for samtlige slike grupper og foreninger. Variabelen er sannsynligvis beheftet med feil, grunnet ny føringspraksis i 2000. Pkt. 11.2. i statistikkskjemaet.

ANTALL DELTAKERE, ANDRE GRUPPER OG FORENINGER (KIRKEFORENINGER, MISJONSFORENINGER O.L.): Totalt antall deltakere for samtlige samlinger i slike grupper og foreninger. Variabelen er sannsynligvis beheftet med feil, da mange oppgir gjennomsnittall for deltakelse i stedet for totaltall. Pkt. 11.2. i statistikkskjemaet.

MENIGHETSSKOLE, INNFØRINGS- OG OPPLÆRINGSKURS O.L.: Antall kurs, samlinger, møter, bibeltimer, temamøter o.l. som inngår i menighetenes lederfostring, voksenopplæring eller medarbeiderfostring. Pkt. 11.3. i statistikkskjemaet.

DELTAKERE I MENIGHETSSKOLE, INNFØRINGS- OG OPPLÆRINGSKURS O.L.: Totalt antall deltakere ved kurs, samlinger, møter, bibeltimer, temamøter o.l. som inngår i menighetenes lederfostring, voksenopplæring eller medarbeiderfostring. Pkt. 11.3. i statistikkskjemaet.

Kapittel 12. Annen virksomhet i soknet


ANTALL BEDEHUS ELLER ANDRE FORSAMLINGSLOKALER INNEN SOKNET SOM ER I BRUK: Antall bedehus eller liknende forsamlingslokaler som er i bruk, og som drives av en kristelig organisasjon eller som er privat stiftelse. Pkt. 12.1. i statistikkskjemaet.