Har fått mer tro på politikerne

Graf som viser økt tiltro til politikere

Tilliten til politikerne er styrket de siste ti årene. Det er også borgernes selvtillit.

Flere enn før stoler på at styrende politikere i Norge gjør som de bør – og færre tror politikere bare motiveres av personlig interesse. Samtidig mener flere enn før at demokratiet i Norge fungerer godt.

Det er blant funnene i en undersøkelse fra NSD om holdninger til samfunnsdeltakelse.

Stoler på politikerne

Fire av ti (38,6 prosent) svarer at de var «sterkt enig» eller «enig» i påstanden om at de «for det meste stoler på at de i regjering gjør det som er rett». Spørsmålene ble stilt til et utvalg på ca. 1500 personer i 2014. Ti år tidligere, i 2004, var bare en av fire (26,6 prosent) enig i den samme påstanden.

I tillegg tror færre enn før at «de fleste politikere er med i politikken bare for å få noe igjen personlig»: I 2004 var 22,4 prosent enig i denne påstanden. I 2014 var tallet sunket til 16,4 prosent.

[Meir...]

Data om det politiske Norge

Illustrasjonsbilde av Stortinget

NSD arkiverer data om det politiske systemet i Norge.

Disse kan gi informasjon om den norske stat, dens organisering og den dynamikk som har funnet sted innenfor denne organiseringen over tid. Informasjon om institusjoner, personer og ressurser innenfor Norges politiske og sentraladministrative system stilles tilgjengelig gjennom disse arkivene.

DATA OM STORTING, REGJERING, PARTI m.m. >>

For eksempel sorterer politikerarkivet med store mengder biografisk informasjon om stortingsrepresentanter fra 1814 og fremover, og voteringsarkivet som inneholder informasjon om saker det er blitt votert over i Stortinget siden 1814, samt de respektive voteringsresultatene under Storting.

Data om det politiske system er fordelt i ulike arkiver som er gruppert etter institusjonstypene Storting, regjering, parti, forvaltning og organisasjoner.

Basert på datamaterialet er en rekke oversikter og tabeller tilrettelagt og tilgjengeliggjort på nettsidene for bruk og fri nedlastning. Datasettene må for øvrig bestilles fra NSD.

@ Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste • Kontakt NSDOm personvern på www.nsd.no